Dla Autorów

1. Redakcja „Przeszłości Demograficznej Polski” przyjmuje artykuły in continuo.
2. Wszystkie artykuły są recenzowane.
3. Po uzyskaniu pozytywnych opinii recenzentów, redakcja uzgadnia z autorami zakres niezbędnych zmian.
4. Jest wskazane, aby teksty kierowane do PDP zostały wcześniej przedstawione na naukowych posiedzeniach Zespołu Demografii Historycznej KND PAN.
5. Kolejne tomy ukazują się w ciągu roku, najpóźniej pod koniec danego roku.
6. Autorzy artykułów kierowanych do PDP oświadczają, że są one ich autorstwa (przysługują im autorskie prawa majątkowe), są oryginalne (nie były wcześniej publikowane w całości lub w części) i są przeznaczone do opublikowania wyłącznie w tym czasopiśmie (nie zostały złożone w redakcji innego czasopisma).
7. Autorzy udzielają nieodpłatnej zgody na wydanie artykułów w PDP (nie otrzymują honorarium autorskiego za przekazane artykuły) oraz na ich nieograniczone co do czasu i terytorium rozpowszechnianie, w tym wprowadzenie do obrotu, oraz odpłatne i nieodpłatne ich udostępnianie w internecie. W szczególności wyrażają zgodę na ich zamieszczenie w bazie Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS), a także na zamieszczenie abstraktów we współpracujących z tą bazą innych bazach naukowych.
8. Do tekstu należy dołączyć streszczenie w języku polskim i angielskim (do 1200 znaków ze spacjami każde), a także słowa i frazy kluczowe w obu tych językach.
9. Po opublikowaniu artykułów autorzy otrzymują nieodpłatnie po jednym egzemplarzu PDP w wersji drukowanej.
10. Autorzy są zobowiązani do ujawniania (poprzez złożenie oświadczenia): a) wkładu innych osób w powstanie artykułu (co do koncepcji, założeń czy metod); b) wkładu innych instytucji naukowo-badawczych czy stowarzyszeń niż ta, z którą są związani (afiliacja); c) przy opracowaniach współautorskich — szacunkowego (w %) wkładu pracy poszczególnych autorów.