• Recenzenci

Recenzenci

2013, 2014

Prof. UWr dr hab. Marek Górny (Uniwersytet Wrocławski)

Prof. UW dr hab. Michał Kopczyński (Uniwersytet Warszawski)

Dr hab. Mikołaj Szołtysek (Max Planck Institute for Social Anthropology, Halle/Saale)

Prof. dr hab. Jan Tęgowski (Uniwersytet w Białymstoku)

 

2010, 2011, 2012

Prof. dr hab. Radosław Gaziński (Uniwersytet Szczeciński)

Dr Krystyna Górna (d. Uniwersytet Wrocławski)

Prof. UWr dr hab. Marek Górny (Uniwersytet Wrocławski)

Prof. dr hab. Cezary Kuklo (Uniwersytet w Białymstoku)

Prof. UW dr hab. Maria Nietyksza (d. Uniwersytet Warszawski)

Dr hab. Mikołaj Szołtysek (Max Planck Institute, Rostock)

Dr hab. Konrad Wnęk (Uniwersytet Jagielloński)

 

Procedura recenzowania odwołuje się do zasad zawartych w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Mianowicie do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji; autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process); w pozostałych wypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji. Pisemna recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu naukowego do publikacji lub jego odrzucenia.

Kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji: 1) waga poznawcza podjętej problematyki, 2) oryginalność, 3) nowatorstwo, 4) trafność doboru literatury, 5) poprawność formalna i językowa, 6) właściwość zastosowanych metod badawczych, 7) przejrzystość narracji, 8) zgodność tytułu i treści, 9) naukowość. Ocena recenzenta kończy się jednym z trzech wniosków: tak, do poprawy, nie.

 

Zgodnie z dyrektywą Ministerstwa, aby nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma naukowego nie były ujawniane, w sytuacji, kiedy PDP jest rocznikiem, zamieszczona wyżej lista obejmuje recenzentów PDP z ostatnich trzech lat.

 

z dnia 29 maja 2013 r.
w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych
z dnia 29 maja 2013 r.
w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych