Recenzenci

2013, 2014

Prof. UWr dr hab. Marek Górny (Uniwersytet Wrocławski)

Prof. UW dr hab. Michał Kopczyński (Uniwersytet Warszawski)

Dr hab. Mikołaj Szołtysek (Max Planck Institute for Social Anthropology, Halle/Saale)

Prof. dr hab. Jan Tęgowski (Uniwersytet w Białymstoku)

 

2010, 2011, 2012

Prof. dr hab. Radosław Gaziński (Uniwersytet Szczeciński)

Dr Krystyna Górna (d. Uniwersytet Wrocławski)

Prof. UWr dr hab. Marek Górny (Uniwersytet Wrocławski)

Prof. dr hab. Cezary Kuklo (Uniwersytet w Białymstoku)

Prof. UW dr hab. Maria Nietyksza (d. Uniwersytet Warszawski)

Dr hab. Mikołaj Szołtysek (Max Planck Institute, Rostock)

Dr hab. Konrad Wnęk (Uniwersytet Jagielloński)

 

Procedura recenzowania odwołuje się do zasad zawartych w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Mianowicie do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji; autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process); w pozostałych wypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji. Pisemna recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu naukowego do publikacji lub jego odrzucenia.

Kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji: 1) waga poznawcza podjętej problematyki, 2) oryginalność, 3) nowatorstwo, 4) trafność doboru literatury, 5) poprawność formalna i językowa, 6) właściwość zastosowanych metod badawczych, 7) przejrzystość narracji, 8) zgodność tytułu i treści, 9) naukowość. Ocena recenzenta kończy się jednym z trzech wniosków: tak, do poprawy, nie.

 

Zgodnie z dyrektywą Ministerstwa, aby nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma naukowego nie były ujawniane, w sytuacji, kiedy PDP jest rocznikiem, zamieszczona wyżej lista obejmuje recenzentów PDP z ostatnich trzech lat.

 

z dnia 29 maja 2013 r.
w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych
z dnia 29 maja 2013 r.
w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych