Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Z ZAGADNIEŃ TEORII I FILOZOFII PRAWA

Tom 120 (2020): Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Un juste équilibre. Prawo nośnikiem wartości. Przyczynek do dyskusji

DOI
https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.8
Przesłane
10 czerwca 2020
Opublikowane
10-06-2020

Abstrakt

Prawo powinno uosabiać uznawane przez daną społeczność wartości. Materialny wymóg praworządności odnosi się do zawartości pryncypiów, walorów konstruowanych na podstawie kryte-riów aksjologicznych i prakseologicznych przedmiotowych norm. W responsywnym podejściu cho-dzi o racjonalne i wybiórcze sięganie do sygnałów płynących z otoczenia prawa, jego dyskursywnej otwartości połączonej z adekwatną edukacją adeptów jurydycznych profesji w zakresie tytułowej problematyki. Ewolucyjnie dokonujący się rozwój refleksyjnego podejścia do prawa, z jego otwar-tością na wymiar etyczny, może utorować drogę do postrzegania godności jednostki w kategorii samoistnego wzorca i podstawy skargi konstytucyjnej.