Z ZAGADNIEŃ PRAWA KONSTYTUCYJNEGO

Tom 120 (2020)

Klasyfikacja funkcji Sejmu RP

Strony: 123-132

PDF

Abstrakt

Artykuł został poświęcony zagadnieniu klasyfikacji funkcji realizowanych przez Sejm RP po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. W związku z dokonaną integracją, a zwłaszcza zmia-nami, które zaszły po wejściu w życie traktatu z Lizbony, konieczne staje się dokonanie na nowo podziału kompetencji realizowanych przez parlament. Autor przedstawia stosowane sposoby klasy-fikacji i uzasadnia konieczność uzupełnienia ich o nową funkcję — funkcję europejską Sejmu RP.