Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Z ZAGADNIEŃ PRAWA KONSTYTUCYJNEGO

Tom 120 (2020): Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Konstytucyjne prawo dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych po wprowadzeniu „sieci” szpitali. Uwagi o racjonalności ustawodawcy

DOI
https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.13
Przesłane
10 czerwca 2020
Opublikowane
10-06-2020

Abstrakt

Niniejsze opracowanie podejmuje w pierwszej kolejności próbę odpowiedzi na pytanie, na ile założenia i cele wprowadzonej w 2017 roku reformy funkcjonowania i finansowania lecznic-twa szpitalnego w Polsce sprzyjają realizacji konstytucyjnego prawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Ponaddwuletnie działanie tak zwanej sieci szpi-tali skłania do oceny, na ile adekwatne okazały się instrumenty zastosowane przez ustawodawcę w kontekście zdiagnozowanych problemów w ochronie zdrowia i założonych celów ustawodaw-cy z punktu widzenia jego racjonalności. Dotychczasowe doświadczenia podmiotów leczniczych, a także ogłoszony w połowie 2019 roku raport Najwyższej Izby Kontroli o funkcjonowaniu nowego systemu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej uzasadniają negatywne oceny jego efektów i postulaty dokonania koniecznych zmian.

Inne teksty tego samego autora