• Konstytucyjne prawo dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych po wprowadzeniu „sieci” szpitali. Uwagi o racjonalności ustawodawcy

Konstytucyjne prawo dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych po wprowadzeniu „sieci” szpitali. Uwagi o racjonalności ustawodawcy

Sylwia Jarosz-Żukowska
Google Scholar Sylwia Jarosz-Żukowska
Publikacja:

Abstrakt

Niniejsze opracowanie podejmuje w pierwszej kolejności próbę odpowiedzi na pytanie, na ile założenia i cele wprowadzonej w 2017 roku reformy funkcjonowania i finansowania lecznic-twa szpitalnego w Polsce sprzyjają realizacji konstytucyjnego prawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Ponaddwuletnie działanie tak zwanej sieci szpi-tali skłania do oceny, na ile adekwatne okazały się instrumenty zastosowane przez ustawodawcę w kontekście zdiagnozowanych problemów w ochronie zdrowia i założonych celów ustawodaw-cy z punktu widzenia jego racjonalności. Dotychczasowe doświadczenia podmiotów leczniczych, a także ogłoszony w połowie 2019 roku raport Najwyższej Izby Kontroli o funkcjonowaniu nowego systemu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej uzasadniają negatywne oceny jego efektów i postulaty dokonania koniecznych zmian.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.