• Regulacja zmian umów o zamówienia publiczne a założenie o racjonalności prawodawcy

Regulacja zmian umów o zamówienia publiczne a założenie o racjonalności prawodawcy

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.32
Krzysztof Horubski
Google Scholar Krzysztof Horubski
Publikacja:

Abstrakt

Artykuł stanowi próbę posłużenia się jednym z elementów koncepcji racjonalnego pra-wodawcy, a więc założeniem o stanowieniu przez prawodawcę niesprzecznych (niewykluczających się) norm prawnych, w odniesieniu do, budzącej szereg wątpliwości interpretacyjnych, regulacji zmian umów o zamówienia publiczne, zawartej w obecnie obowiązujących dyrektywach unijnego prawa zamówień publicznych. W opracowaniu ukazano wewnętrzne sprzeczności i inne niedomogi odnośnych przepisów unijnego prawa wtórnego. Zaproponowano jednocześnie takie założenia co do wykładni tytułowej regulacji prawnej, aby przynajmniej ograniczać skutki jej wad konstrukcyjnych, w duchu respektowania podstawowych zasad prawa zamówień publicznych — równego traktowania wykonawców oraz ochrony konkurencji.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.