• Samorząd terytorialny w perspektywie sterowania przez racjonalnego prawodawcę

Samorząd terytorialny w perspektywie sterowania przez racjonalnego prawodawcę

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.35
Renata Kusiak-Winter
Google Scholar Renata Kusiak-Winter
Publikacja:

Abstrakt

Założenie racjonalnego prawodawcy to nieodłączny element argumentacyjny klasycznej dogmatyki prawniczej i prima facie nie przystaje do koncepcji sterowania, która została wypraco-wana na gruncie szeroko pojętych nauk administracyjnych i która zajmuje się celowym i zamie-rzonym kształtowaniem rzeczywistości społecznej. Jednak zwłaszcza w odniesieniu do samorządu terytorialnego, jako podmiotu samodzielnego, działającego w imieniu własnym i na własną odpo-wiedzialność, rozpatrywanie tej instytucji ze szczególnym uwzględnieniem ambiwalencji podmiotu sterowanego i jednocześnie sterującego otwiera interesującą perspektywę badawczą.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.