• Odpowiedzialność podmiotów administrujących za martwą zwierzynę

Odpowiedzialność podmiotów administrujących za martwą zwierzynę

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.38
Rafał Mikowski
Google Scholar Rafał Mikowski
Publikacja:

Abstrakt

W opracowaniu wskazane zostały podmioty administrujące właściwe w zakresie usuwania martwych zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem działań dotyczących bezpańskich zwierząt oraz zwierzyny dzikiej. Uwzględnione zostały zarówno przepisy dotyczące samej procedury, jak i pozycji ustrojowej właściwych organów oraz zadań i kompetencji na płaszczyźnie administracyj-noprawnej. Szczególnie istotne problemy przeanalizowane zostały w świetle przepisów regulują-cych prawo własności do rzeczy ruchomych i w stosunku do zdarzeń mających miejsce na terenach nieruchomości prywatnych. W rozważaniach uwzględniono analizę przypadków związanych z obo-wiązkiem usunięcia martwej, dzikiej zwierzyny z terenu nieruchomości prywatnej.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.