• O niektórych problemach regulacji formy czynności prawnych

O niektórych problemach regulacji formy czynności prawnych

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.75
Katarzyna Górska
Google Scholar Katarzyna Górska
Publikacja:

Abstrakt

W dyskusji nad potrzebą i zakresem ewentualnej reformy regulacji formy czynności prawnych nie można tracić z pola widzenia podstawowych celów tej regulacji. Ma ona wskazywać przypadki, w których konieczne jest zachowanie formy szczególnej, określać na czym polega jej dochowanie i ustalać skutki niedochowania formy. Chociaż przepisy dotyczące formy mają niejed-norodny charakter, z perspektywy legislacyjnej powinny być traktowane jako całość. Mając to na uwadze, artykuł porusza wybrane problemy regulacji formy czynności prawnych. Jego przedmiotem nie jest jednak ani szczegółowa analiza konkretnych przepisów, ani zaproponowanie rozwiązań de lege ferenda. Podstawowym celem opracowania jest zwrócenie uwagi na konieczność poszukiwania takich kierunków rozwiązań legislacyjnych, które zapewniałyby klarowność regulacji oraz jej syste-mową spójność i które mogłyby zostać przyjęte bez względu na ustalony model regulacji prawnej.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.