Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Z ZAGADNIEŃ PRAWA PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Tom 120 (2020): Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Ochrona trwałości zatrudnienia funkcjonariuszy służb mundurowych w przypadku reorganizacji jednostek ich zatrudniających — wybrane zagadnienia

DOI
https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.95
Przesłane
1 lipca 2020
Opublikowane
01-07-2020

Abstrakt

Przedmiotem opracowania jest problematyka ochrony trwałości niepracowniczych stosun-ków służbowych funkcjonariuszy służb mundurowych, których formacje mundurowe uległy w ostat-nich latach głębokiej reorganizacji. Autorka dokonała krytycznej oceny przejściowych rozwiązań prawnych, mających na celu dostosowanie dotychczasowego zasobu kadrowego do aktualnych po-trzeb i wymagań, wyłączających w istocie immanentną cechę zatrudnienia służbowego, jaką jest jego stabilizacja. W tym zakresie szczególną uwagę należało poświęcić zagadnieniom związanym z charakterem prawnym składanej funkcjonariuszowi przez właściwego przełożonego propozycji pełnienia służby lub zatrudnienia pracowniczego, lub informacji o braku oferty tego rodzaju oraz konieczności wydania decyzji rozwiązującej stosunek służbowy w razie jego przekształcenia w sto-sunek pracy na podstawie umowy na czas nieokreślony lub określony. Przedmiot oceny stanowi rów-nież dorobek orzeczniczy sądów administracyjnych powstały na tle przyjętych przez ustawodawcę rozwiązań prawnych we wskazanym zakresie.