Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Z ZAGADNIEŃ PRAWA PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Tom 120 (2020): Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Kilka uwag w sprawie zasiłku chorobowego dla doktorantów pobierających stypendia doktoranckie

DOI
https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.96
Przesłane
1 lipca 2020
Opublikowane
01-07-2020

Abstrakt

Niniejszy artykuł omawia kwestię możliwości łączenia stypendium doktoranckiego z za-siłkiem chorobowym. Ustawodawca, umożliwiając doktorantom dobrowolne przystąpienie do ubez-pieczenia chorobowego, przyznał im również prawo do świadczeń z tego ubezpieczenia, jednak w praktyce może być ono całkowicie iluzoryczne. Doktoranci zachowują bowiem prawo do stypen-dium doktoranckiego, które przysługuje obligatoryjnie wszystkim doktorantom, również w okresie stwierdzonej niezdolności do pracy z powodu choroby. Jeśli stypendium to zakwalifikowane zosta-nie jako wynagrodzenie uzyskiwane w ramach naukowoprawnego zatrudnienia, przepisy ustawy zasiłkowej wykluczałyby możliwość uzyskania zasiłku chorobowego. Przystępowanie do ubezpie-czenia chorobowego byłoby w tej sytuacji niecelowe. Nieuznanie zaś stypendium za sui generis rodzaj wynagrodzenia pozwalałoby na jednoczesne pobieranie zasiłku chorobowego i stypendium, co byłoby niezgodne z celem i funkcją zasiłku chorobowego oraz z systemowymi założeniami pol-skiego systemu ubezpieczeń społecznych.