Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Z ZAGADNIEŃ PRAWA PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Tom 120 (2020): Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Status wspólnika spółki handlowej jako tytuł ubezpieczenia społecznego

DOI
https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.98
Przesłane
1 lipca 2020
Opublikowane
01-07-2020

Abstrakt

Opracowanie podejmuje zagadnienie statusu wspólników spółek handlowych w aspekcie obowiązku ubezpieczenia społecznego. Analiza ta wykazuje brak spójnej koncepcji ustawodaw-czej. Skorygowania wymaga podmiotowy zasięg obowiązku ubezpieczenia wspólników niektó-rych spółek osobowych — spółki komandytowej i spółki komandytowo-akcyjnej. Ponadto status wspólnika jako tytuł ubezpieczenia społecznego nie jest powiązany z prowadzeniem przez spółkę działalności gospodarczej. W przypadku wspólników spółek kapitałowych ubezpieczenie społecz-ne powinno być natomiast wyjątkiem od reguły nieubezpieczenia. Ubezpieczeniu społecznemu nie powinien podlegać kapitał, lecz praca lub działalność zarobkowa.