Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

PRAWO PUBLICZNE

Tom 123 (2020)

Niektóre konsekwencje i niekonsekwencje zmian w zakresie ochrony życia i zdrowia w nowelizacji kodeksu karnego z 13 czerwca 2019 roku

DOI
https://doi.org/10.19195/0137-1134.123.12
Przesłane
4 listopada 2020
Opublikowane
03-11-2020

Abstrakt

W artykule podjęto próbę przedstawienia najistotniejszych zmian, jakie nastąpiły w przepisach chroniących życie i zdrowie człowieka wraz z uchwaleniem 13 czerwca 2019 roku nowelizacji kodeksu karnego. Zwraca uwagę ich dwutorowy charakter. Z jednej strony modyfikacje idą w kierunku obostrzenia na poziomie sankcji odpowiedzialności karnej za niektóre przestępstwa stypizowane w rozdziale XIX kodeksu karnego, w tym za cięższe odmiany zabójstwa, spowodowanie uszczerbku na zdrowiu, nieumyślne spowodowanie śmierci czy udział w bójce lub pobiciu. Z drugiej — nowelizacja wprowadza nowe typy przestępstw, nieznane także wcześniejszym kodyfikacjom rodzimego prawa karnego, jak przyjęcie zlecenia zabójstwa czy spowodowanie śmierci więcej niż jednej osoby, a także odmienną od dotychczasowej formułę odpowiedzialności za przygotowanie zabójstwa. Mając na uwadze zakres tych zmian, omawianą nowelizację uznać należy za najgłębiej ingerującą w stan prawny w zakresie ochrony podstawowych dóbr jednostki pod rządami kodeksu karnego z 1997 roku. Opracowanie zawiera prezentację założeń niektórych spośród przyjętych rozwiązań, analizę zasadności ich wprowadzenia, ocenę ich systemowej spójności, a także analizę następstw, jakie zmiany te mogą pociągać za sobą na płaszczyźnie zwiększenia efektywności zapobiegania i zwalczania przestępczości skierowanej przeciwko życiu i zdrowiu człowieka.