• Sądy administracyjne jako organy wymiaru sprawiedliwości w sprawach z zakresu wolności zgromadzeń

Sądy administracyjne jako organy wymiaru sprawiedliwości w sprawach z zakresu wolności zgromadzeń

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.123.13
Malwina Jaworska
Google Scholar Malwina Jaworska
Publikacja:

Abstrakt

Sądy administracyjne do 2015 roku jako właściwe do oceny decyzji wydawanych przez organy administracji publicznej w przedmiocie organizacji zgromadzeń wypracowały dorobek judykacyjny, który w pełni aprobuje przyjęte na płaszczyźnie konstytucyjnej oraz międzynarodowej standardy w tej kwestii. Przeprowadzona analiza orzecznictwa sądowoadministracyjnego, dostępnego w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych, potwierdza, że wolność zgromadzeń jest jedną z cech demokratycznego ustroju państwa, a wszelkie decyzje w przedmiocie jej ograniczenia muszą być wydane po rzetelnie przeprowadzonym postępowaniu, uwzględniającym całokształt okoliczności sprawy, w tym rzeczywiste, a nie potencjalne zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia w znacznych rozmiarach.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.