• Znaczenie aktu ślubowania w służbie cywilnej w kontekście nabycia praw i obowiązków przez urzędnika

Znaczenie aktu ślubowania w służbie cywilnej w kontekście nabycia praw i obowiązków przez urzędnika

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.123.14
Agnieszka Łukaszczuk
Google Scholar Agnieszka Łukaszczuk
Publikacja:

Abstrakt

Skargi indywidualne składane przez osoby pokrzywdzone naruszeniem praw człowieka w zakresie ograniczenia wolności wypowiedzi i wyrażania swoich opinii zajmują ważne miejsce w systemie orzeczniczym Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Przyjmując subsydiarny system ochrony wolności i praw jednostek w zakresie wolności wypowiedzi i wyrażania swoich poglądów, ETPC bada zarzuty stawiane państwu-stronie Europejskiej konwencji praw człowieka i wydaje orzeczenie z uwzględnieniem standardów wynikających z instrumentów odpowiedniej i skutecznej ochrony przez nadużyciami władz państw-stron konwencji.
Rzeczpospolita przystąpiła do Europejskiej konwencji praw człowieka 26 listopada 1991 roku, ratyfikowała ją 29 stycznia 1993 roku, a następnie w drodze postanowień art. 9, 87 i 91 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku ostatecznie ugruntowała jej miejsce w systemie powszechnie obowiązującego prawa. Konwencja stała się tym samym dokumentem zapewniającym skuteczną ochronę samodzielnego dochodzenia roszczeń przed sądami polskimi, a orzecznictwo ETPC w konkretnych sprawach znalazło odbicie nie tylko w orzeczeniach wydawanych przez sądy powszechne i administracyjne, lecz także przez Sąd Najwyższy i Trybunał Konstytucyjny.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.