Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 127 (2021)

Unia Europejska jako promotor wartości na arenie międzynarodowej

  • Adriana Kalicka-Mikołajczyk
DOI
https://doi.org/10.19195/0137-1134.127.12
Przesłane
31 grudnia 2021
Opublikowane
31-12-2021

Abstrakt

Na podstawie art. 3 ust. 5 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) na Unię Europejską (UE) nałożony został obowiązek umacniania i propagowania swoich wartości na arenie międzynarodowej. Wartości te wymienione są w postanowieniach art. 2 TUE; zgodnie z nimi „Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka”. Następnie zostały one powtórzone w postanowieniach art. 21 ust. 1 TUE jako zasady działań zewnętrznych UE. W postanowieniach niniejszego ustępu możemy przeczytać, że działania UE na arenie międzynarodowej oparte są na zasadach, które leżą u podstaw jej utworzenia i rozwoju, oraz które zamierza wspierać na świecie: demokracji, państwa prawnego, powszechności i niepodzielności praw człowieka i podstawowych wolności, poszanowania godności ludzkiej, zasad równości i solidarności oraz poszanowania zasad Karty Narodów Zjednoczonych oraz prawa międzynarodowego. Niniejszy artykuł zawiera propedeutyczną analizę działań UE na arenie międzynarodowej mających na celu promowanie wartości w relacjach z podmiotami trzecimi. Jego zasadniczym celem jest udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: czym są wartości i jaką rolę pełnią w unijnym porządku prawnym, oraz w jaki sposób UE wywiązuje się z nałożonego na nią obowiązku polegającego na promowaniu wartości na arenie międzynarodowej.