Tom 127 (2021)

Artykuły

Ochrona praw dziecka na tle Konstytucji RP z 1997 roku — ramy normatywne
Strony 15-33
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.127.1
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Sądownictwo polubowne — konstytucyjne aspekty arbitrażu
Strony 35-45
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.127.2
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wykładnia literalna przepisów prawa a „trendy w orzecznictwie” sądów administracyjnych na przykładzie uprawnienia do świadczenia pielęgnacyjnego dla osób z ustalonym prawem do emerytury
Strony 47-61
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.127.3
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Prawo a sprawiedliwość w procesie sądowej interpretacji norm prawa do świadczeń rodzinnych
Strony 63-77
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.127.4
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Konstytucyjne gwarancje wolności mediów w niemieckim systemie prawa
Strony 79-94
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.127.5
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Jak rozumieć godność w prawie
Strony 95-113
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.127.6
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Pozycja dziecka w prawie rodzinnym islamu
Strony 115-124
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.127.7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Czy prawo powinno być neutralne moralnie? Uwagi na temat unormowania sztucznej inteligencji
Strony 125-138
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.127.8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wolność wypowiedzi. Uwagi na tle regulacji europejskiej i amerykańskiej
Strony 139-147
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.127.9
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zakres ochrony nazwiska jako znaku towarowego względem interesu powszechnego w prawie Unii Europejskiej
Strony 151-163
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.127.10
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
„Sprawa cywilna i handlowa” a „sprawa upadłościowa” w prawie Unii Europejskiej. Kilka refleksji
Strony 165-178
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.127.11
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Unia Europejska jako promotor wartości na arenie międzynarodowej
Strony 179-193
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.127.12
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Sankcja niezwiązania konsumenta abuzywnymi postanowieniami umowy. Charakterystyka instytucji przewidzianej w art. 385 polskiego kodeksu cywilnego z uwzględnieniem dorobku orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości
Strony 195-212
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.127.13
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wpływ zastosowania metody harmonizacji pełnej uprawnień konsumenta w dyrektywie 2019/771 na przyszłą zmianę kodeksowego poziomu ochrony konsumenta z rękojmi (część I)
Strony 213-229
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.127.14
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Konieczność przyjęcia europejskiej regulacji warunków przetwarzania danych cyfrowych osób zmarłych
Strony 231-241
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.127.15
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Diagnoza problemów w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce z jednoczesnym wskazaniem kierunków działań i zmian regulacji prawnych w analizowanym obszarze
Strony 245-259
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.127.16
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Rękojmia należytego prowadzenia apteki w rozumieniu przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne (wybrane zagadnienia)
Strony 261-280
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.127.17
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Pojęcie administratora i pojęcie pracodawcy w strukturach Państwowej Inspekcji Pracy
Strony 281-289
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.127.18
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wznowienie postępowania w sprawie podziału nieruchomości w związku z zafałszowaniem dowodu
Strony 291-305
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.127.19
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Hierarchia funkcji i celów obowiązku naprawienia szkody w polskim oraz niemieckim prawie karnym
Strony 309-323
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.127.20
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Okazanie w polskiej praktyce śledczej. Problemy systemowe
Strony 325-334
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.127.21
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Czy przewidywane zmiany w polskim procesie karnym muszą wiązać się z istotnym ograniczeniem zasady bezpośredniości?
Strony 335-349
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.127.22
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Przestępstwo narażenia na zarażenie chorobą weneryczną lub zakaźną, ciężką chorobą nieuleczalną lub realnie zagrażającą życiu (art. 161 § 2 i 3 k.k.)
Strony 351-370
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.127.23
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Inicjowanie postępowania karnego — zarys problematyki w kontekście spraw przeciwko wiarygodności dokumentów
Strony 371-384
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.127.24
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Charakterystyka umowy dowodowej — zagadnienia wybrane (część I)
Strony 387-403
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.127.25
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Reprezentacja spółek kapitałowych z udziałem prokurentów i pełnomocników
Strony 405-413
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.127.26
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Nowe spojrzenie na ochronę prawną algorytmów w kontekście postulatu ich większej dostępności
Strony 415-431
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.127.27
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Charakter prawny odszkodowania należnego od osoby zajmującej lokal bez tytułu prawnego w świetle ustawy o ochronie lokatorów
Strony 433-446
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.127.28
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zgoda na przeprowadzenie procedury medycznie wspomaganej prokreacji a wolność prokreacyjna mężczyzny w świetle ustawy o leczeniu niepłodności
Strony 447-457
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.127.29
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Legitymacja organów spółki oraz ich członków do zaskarżania uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych
Strony 459-473
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.127.30
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zasady dokonywania doręczeń po nowelizacji k.p.c. wprowadzonej ustawą z 4 lipca 2019 roku
Strony 475-486
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.127.31
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Pracownik, artysta czy prekariusz — w poszukiwaniu protoplasty e-sportowca na kanwie prawa pracy
Strony 487-496
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.127.32
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Management of Foreign Exchange Reserves of the European Central Bank
Strony 499-512
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.127.33
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Europejski wymiar funkcji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
Strony 513-526
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.127.34
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kilka uwag na temat zasady swobodnej oceny dowodów w rzymskim procesie karnym w kontekście „zasady pluralizmu dowodowego”
Strony 529-544
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.127.35
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF