• Management of Foreign Exchange Reserves of the European Central Bank

Management of Foreign Exchange Reserves of the European Central Bank

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.127.33
Paweł Sitek
Google Scholar Paweł Sitek
Publikacja:

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza rezerw walutowych Europejskiego Banku Centralnego oraz metody nowoczesnego zarządzania nimi. W wyniku badania udowodniono, że zarówno Europejski Bank Centralny, jak i krajowe banki centralne wdrażając metody zarządzania rezerwami walutowymi w celu realizacji priorytetów obecnej polityki pieniężnej, powinny czynić to w zgodzie z interesami przyszłych pokoleń. Rezerwy walutowe są szczególnym dobrem, z którego nie mogą korzystać tylko obecne pokolenie i obecny rząd. W pracy badawczej wykorzystano następujące metody badawcze: analiza źródeł prawa, metoda prawnodogmatyczna oraz porównawcza. Analiza przeprowadzona w ramach badania wskazuje, że zarządzanie rezerwami walutowymi EBC ma wpływ na sprawiedliwość międzypokoleniową, dlatego zasługuje na podjęcie jako problematyka newralgiczna dziś w Polsce.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.