• Glosa do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 grudnia 2019 roku, sygn. II OPS 1/19

Glosa do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 grudnia 2019 roku, sygn. II OPS 1/19

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.127.36
Kinga Drewniowska
Google Scholar Kinga Drewniowska
Publikacja:

Abstrakt

Komentowana uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 grudnia 2019 roku dotyczy niezwykle istotnego zagadnienia, jakim jest transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia dziecka, w którym jako rodzice wpisane są osoby tej samej płci. Kwestia ta budzi wiele kontrowersji, a także problemów natury faktycznej i prawnej. Wynika to z faktu, że polski porządek prawny nie dopuszcza małżeństw homoseksualnych, jak również jakichkolwiek innych form instytucjonalnych związków jednopłciowych, co powoduje z kolei odmowę dokonania transkrypcji zagranicznych aktów urodzenia dzieci par jednopłciowych przez polskie urzędy stanu cywilnego oraz sądy administracyjne. Odmowa taka rodzi poważne skutki dla małoletnich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, którzy nie mogą uzyskać polskich dokumentów tożsamości (dowodu osobistego, paszportu), a także numeru PESEL, co prowadzi w konsekwencji do szeregu naruszeń ich praw obywatelskich. Glosowane orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, niedopuszczające transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia dziecka, w którym jako rodzice widnieją osoby tej samej płci, poddane jest krytyce ze względu na sprzeczność tego orzeczenia z krajowym porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej, jak również wiążącym Polskę prawem międzynarodowym.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.