Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 127 (2021)

Charakter prawny odszkodowania należnego od osoby zajmującej lokal bez tytułu prawnego w świetle ustawy o ochronie lokatorów

  • Mateusz Królikowski
DOI
https://doi.org/10.19195/0137-1134.127.28
Przesłane
31 grudnia 2021
Opublikowane
31-12-2021

Abstrakt

Niniejszy artykuł poświęcony został problematyce relacji cywilnoprawnej pomiędzy wynajmującym lokal mieszkalny a byłym najemcą wciąż zajmującym mieszkanie. Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie praw lokatorów ten ostatni jest zobowiązany do zapłaty comiesięcznych świadczeń za okres pomiędzy zakończeniem obowiązywania najmu a wydaniem lokalu. W doktrynie oraz orzecznictwie przedmiotem dyskusji jest, czy płatności te powinny być traktowane jako odszkodowanie z tytułu korzyści utraconych przez wierzyciela na skutek brak terminowego zwrotu przedmiotu umowy czy też raczej jako świadczenie należne w ramach wciąż trwającego stosunku prawnego. Moim zdaniem, istotne znaczenie ma podział na lokale należące do gminnego zasobu mieszkaniowego oraz lokale prywatne. W odniesieniu do tej pierwszej, niewątpliwie szeroko rozpowszechnionej kategorii należy przyjąć, że sytuacja prawna byłego lokatora jest zbliżona do pozycji najemcy, o ile gmina jest zobowiązana do zawarcia z nim kolejnej umowy dotyczącej innego lokalu. W pozostałym jednak zakresie świadczenia należne byłemu wynajmującemu powinny być traktowane jako odszkodowanie z tytułu nienależytego wykonania kontraktu.