Artykuły

Tom 128 (2022)

Ciężar dowodu w postępowaniu o odszkodowanie za szkodę wyrządzoną ruchem pojazdu mechanicznego

Strony: 143-154

PDF

Abstrakt

W opracowaniu została omówiona instytucja ciężaru dowodu w postępowaniu cywilnym. Charakterystyka tego zagadnienia stanowi wstęp do przeniesienia rozważań ogólnych na grunt postępowania o odszkodowanie za szkodę wyrządzoną ruchem pojazdu mechanicznego dochodzone z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, w tym szczególnie gdy poprzedzone ono zostało przedsądowym postępowaniem prowadzonym przez zakład ubezpieczeń, dotyczącym ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia. Poczyniona analiza pozwoliła na sformułowanie zasad rozkładu ciężaru dowodu w procesie w zależności od tego, czy doszło do przyznania przez ubezpieczyciela określonego świadczenia w ramach prowadzonego postępowania likwidacyjnego.