• Fundamental rights protection in the context of mass surveillance in the European Union

Fundamental rights protection in the context of mass surveillance in the European Union

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.107.7
Agnieszka Grzelak
Google Scholar Agnieszka Grzelak
Publikacja:

Abstrakt

OCHRONA PRAW PODSTAWOWYCH W KONTEKŚCIE MASOWEJ INWIGILACJI W UNII EUROPEJSKIEJ

Artykuł dotyczy kwestii problematyki „masowej inwigilacji” i potencjalnego naruszenia praw podstawowych przez programy wprowadzające tę praktykę. W artykule wyjaśnia się wstępnie samo pojęcie, a także odróżnia je od inwigilacji skierowanej wobec konkretnej osoby w związku z prowadzonym postępowaniem. Celem artykułu jest zarysowanie problemu relacji między obowiązkiem państw związanym z kwestią zapewnienia bezpieczeństwa narodowego a koniecznością ochrony praw podstawowych. Podkreśla się, że powoływanie się na względy ochrony bezpieczeństwa narodowego nie w każdym przypadku mogą uzasadniać ingerencję w prawa jednostki, a także że nie oznacza to możliwości niestosowania zasad wynikających z prawa Unii Europejskiej czy dorobku prawnego Rady Europy. Podstawowym prawem, o którym mowa w artykule, jest prawo do prywatności, ale wskazane są również inne prawa, mogące być potencjalnie naruszane przez programy masowej inwigilacji.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.