O czasopiśmie

Czasopismo prezentuje wyniki badań naukowych w zakresie nauk prawnych i nauki administracji. W „Prawie” publikowane są studia i artykuły, przedstawiające teoretyczne ujęcie konstrukcji prawnych, odpowiadające poszczególnym gałęziom prawa, zarówno publicznego, jak i prywatnego oraz nauk pokrewnych. W ramach serii „Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo” ukazują się także odrębne tomy „Studiów Historycznoprawnych” (SHP), zawierające publikacje o szeroko rozumianej tematyce historycznoprawnej.

Czytaj więcej
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
ISSN: 0524-4544
10.19195/0524-4544
Licencja

Indeksacja

  • Erih Plus
  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)

Kontakt do redakcji

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytet Wrocławski
ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław
auwr.prawo@prawo.uni.wroc.pl

Aktualny numer

Tom 335

Kolejny numer „Studiów Historycznoprawnych” składa się siedmiu ułożonych chronologicznie opracowań z zakresu powszechnej historii państwa i prawa, historii państwa i prawa polskiego oraz historii administracji. Otwiera go tekst z zakresu prawa rzymskiego, poświęcony nadal budzącemu wątpliwości w doktrynie zagadnieniu legitymacji Rzymianek do wnoszenia formalnego oskarżenia w sprawach innych niż ich własne czy dotyczące — w pewnym zakresie — ich bliskich. Kolejny artykuł dotyczy George’a Josepha Bella, profesora prawa szkockiego na Uniwersytecie w Edynburgu oraz autora ostatnich dzieł instytucjonalnych. Następne teksty poświęcone są historii prawa i ustroju Polski: artykuł z  dziejów średniowiecznego prawa karnego oraz prezentujący sylwetkę targowiczanina Józefa Kazimierza Kossakowski i jego stosunek do reform państwa za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego. Część następna tomu to Polska międzywojenna i przebieg prac w Sekcji Prawa Karnego Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej nad instytucją rehabilitacji sądowej zainspirowanych przez wybitnego karnistę prof. Juliusza Makarewicza. Ostatnie teksty poświęcone są czasom powojennym — pierwszy traktuje o „Projekcie ustawy o unifikacji prawa” autorstwa ówczesnego Ministerstwa Administracji, zmierzający do przeprowadzenia szybkiej unifikacji metodą blokową, a drugi ukazuje działania Andrzeja Jochelsona w polonizacji wrocławskich nazw ulic.

Czytaj więcej