Recenzenci

- Anna Bochnakowa (Uniwersytet Jagielloński)

- Gavin Bowd (University of St Andrews)

- Paul Cappeau (Université de Poitiers)

- Marzena Chrobak (Uniwersytet Jagielloński)

- Bernard Colombat (professeur émérite à l’Université Paris Diderot Paris 7)

- Lieven D’hulst (Université Catholique de Louvain)

- Roman Dąbrowski (Uniwersytet Jagielloński)

- Larry Duffy (University of Kent)

- Anna Dutka-Mańkowska (Uniwersytet Warszawski)

- Mieczysław Gajos (Uniwersytet Łódzki)

- Yves Gambier (Turun Yliopisto)

- Teresa Giermak-Zielińska (Uniwersytet Warszawski)

- Catherine Grall (Université de Picardie Jules-Verne)

- Anna Grześkowiak-Krwawicz (Instytut Badań Literackich PAN, Uniwersytet Warszawski)

- Krzysztof Jarosz (Uniwersytet Śląski)

- Antoine Jurga (Université de Valenciennes)

- Alicja Kacprzak (Uniwersytet Łódzki)

- Greta Komur-Thilloy (Université de Haute-Alsace)

- Brigitte Krulic (Université Paris Nanterre)

- Sabina Kruszyńska (Uniwersytet Gdański)

- Monika Kulesza (Uniwersytet Warszawski)

- Sophie Lefay (Université d’Orléans)

- Mirosław Loba (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

- Hans-Jürgen Lüsebrink (Universität des Saarlandes)

- Paweł Matyaszewski (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

- Małgorzata Nowakowska (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

- Dominique Peyrache-Leborgne (Université de Nantes)

- Béatrice Picon-Vallin (CNRS)

- Michel Quereuil (Université Blaise Pascal)

- Andrzej Rabsztyn (Uniwersytet Śląski)

- Zofia Rejman (Uniwersytet Warszawski)

- François Roudaut (Université Paul Valéry, Montpellier)

- Jean-François Sablayrolles (Université Paris 13)

- Peter Schnyder (Université de Haute-Alsace)

- Gilles Siouffi (Sorbonne Université)

- Barbara Sosień (Uniwersytet Jagielloński)

- Tomasz Swoboda (Uniwersytet Gdański)

- Marcela Świątkowska (Uniwersytet Jagielloński)

- Kristiina Taivalkoski-Shilov (Turun yliopisto)

- Teresa Tomaszkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

- Małgorzata Tryuk (Uniwersytet Warszawski)

- Ulla Tuomarlà (Helsingin yliopisto)

- Marie Veniard (Université Paris Descartes)

- Carl Vetters (Université du Littoral Côte d'Opale)

- Grażyna Vetulani (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

- Bruno Viard (Université d’Aix-Marseille)

- Magdalena Wandzioch (Uniwersytet Śląski)

- Halina Widła (Uniwersytet Śląski)

- Ewa Wierzbowska (Uniwersytet Gdański)

- Nelly Wolf (Université de Lille 3)

- Witold Wołowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

- Krystyna Wróblewska-Pawlak (Uniwersytet Warszawski)

- Izabella Zatorska (Uniwersytet Warszawski)

 


Procedura recenzowania

Zespół redakcyjny (Komitet Redakcyjny czasopisma i redaktor danego tomu czasopisma) po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej dokonuje selekcji nadesłanych zgłoszeń (streszczeń proponowanych artykułów); podstawą jest zgodność propozycji z tematem numeru i jej  poziom merytoryczny.

Autorzy nadesłanych artykułów mogą otrzymać od Zespołu Redakcyjnego zalecenia formalne lub wskazówki merytoryczne jeszcze przed wysłaniem tekstów do recenzji.

Wszystkie przesłane artykuły są kierowane do  dwóch niezależnych recenzentów  spoza Uniwersytetu Wrocławskiego (w miarę możliwości jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej); autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double blind review process). Ocena dotyczy: wagi i sposobu sformułowania problematyki; doboru metody;  jasności wywodu; poprawności języka; doboru źródeł (recenzent jest zobowiązany do wypełnienia odpowiedniego formularza i uzasadnienia ocen).

Recenzje (w formie pisemnej) służą redakcji jako podstawa decyzji o publikacji; mogą także pomóc autorowi w podnoszeniu jakości jego pracy.  Ocena powinna być rzetelna, obiektywna, bezstronna i właściwie uzasadniona; może dotyczyć wyłącznie ocenianej pracy, a nie osoby autora. Recenzent powinien zgłaszać redakcji ewentualny konflikt interesów, a także podejrzenie wykorzystania w recenzowanym tekście prac innych autorów bez wskazania źródła. Recenzent zachowuje zasadę poufności w odniesieniu do procesu oceniania, treści ocenianej pracy oraz oceny.

Recenzje są zakończone jednoznacznym wnioskiem dotyczącym dopuszczenia artykułu do publikacji (ewentualnie po dokonaniu poprawek) bądź jego odrzucenia.

W przypadku ocen wyraźnie rozbieżnych tekst jest kierowany do trzeciego recenzenta, który nie będzie miał wiedzy o wcześniejszych ocenach.

Zanonimizowane komentarze recenzentów przekazywane są autorom.  Autorzy ustosunkowują się do uwag recenzentów we wskazanym terminie. W razie potrzeby tekst może zostać ponownie skierowany do oceny. Ostateczną decyzję o przyjęciu do druku pozytywnie ocenionego tekstu podejmuje zespół redakcyjny po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej.

Redaktorzy Romanica Wratislaviensia publikujący swoje prace w czasopiśmie poddawani są opisanej wyżej procedurze recenzowania. Recenzenci nie mogą publikować swoich prac w numerze, w którego ocenie biorą udział.

Lista recenzentów publikowana jest w każdym numerze czasopisma. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane.

FORMULARZ OCENY: http://ifr.uni.wroc.pl/sites/default/files/formulaire_devaluation.pdf