O czasopiśmie

„Studia Linguistica” ukazują się pod patronatem Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Profil czasopisma obejmuje problematykę z szeroko rozumianego językoznawstwa ogólnego i porównawczego. Oczekujemy artykułów językoznawczych dotyczących badań nad jednym językiem lub badań porównawczych, które powinny wpisywać się w następujące obszary badawcze: językoznawstwo ogólne i porównawcze, językoznawstwo historyczne, pragmatyka, semantyka, nauka o komunikacji, translatoryka i glottodydaktyka. Czasopismo jest środkiem nie tylko krajowej dyskusji, ale również transferu zagranicznej myśli językoznawczej. Jako czasopismo otwarte dla badaczy z całej Polski, Europy i ze świata umożliwia Autorom publikowanie tekstów w różnych językach.

Czasopismo drukuje oryginalne artykuły empiryczne, teoretyczne i przeglądowe oraz krótkie doniesienia z badań i recenzje krytyczne. Redaktorzy zastrzegają sobie prawo doboru nadsyłanych tekstów do profilu danego tomu. Procedura recenzowania artykułów jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które zostały zawarte w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011. Redakcja czasopisma przeciwdziała wypadkom ghostwriting, guest authorship, które są przejawem nierzetelności naukowej.

 

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 5 stycznia 2024 r. za publikację w czasopiśmie autorzy otrzymują 40 punktów.

Abstrakty artykułów opublikowanych w „Studia Linguistica” znajdują się w bazie Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS), a także w Erih Plus, EBSCO, The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (na podstawie stosownej umowy między WUWr a CEJSH), Federacji Bibliotek Cyfrowych i Europeanie. Dzięki porozumieniu Wydawnictwa z MLA Directory of Periodicals egzemplarze czasopisma są wysyłane również do bazy Cambridge Scientific Abstracts (CSA, ProQuest).

IC Journals Master List ICV 2022: 87,62.

 

Wersja podstawowa czasopisma: drukowana.

Unikatowy adres czasopisma: wuwr.pl/slin

Rocznik. Format B5

Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
ISSN: 0137-1169
10.19195/0137-1169
Licencja

Kontakt do redakcji

Instytut Filologii Germańskiej
Uniwersytetu Wrocławskiego
pl. Biskupa Nankiera 15 b
50-140 Wrocław

wroc.linguistica@gmail.com

Indeksacja

  • EBSCO
  • Erih Plus
  • Cambridge Scientific Abstracts (CSA, ProQuest)
  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)