Spis wszystkich numerów

Tom 41 (2022)

Tom 41 (2022) czasopisma „Studia Linguistica” jest dedykowany profesorowi Norbertowi Morcińcowi z okazji Jego dziewięćdziesiątych urodzin. Zeszyt zawiera tekst autorski Jubilata oraz jedenaście recenzowanych artykułów naukowych z zakresu szeroko pojętego językoznawstwa napisanych przez badaczy z ośrodków naukowych w Polsce (Wrocław, Katowice, Opole, Łódź) oraz za granicą (Bergamo, Bochum). Prezentowane artykuły są poświęcone zagadnieniom związanym m.in. z retoryką, glottodydaktyką, morfologią, składnią, leksyką i dialektologią. W zeszycie znajduje się ponadto spis publikacji Jubilata (opracowany przez prof. Stefana Kiedronia oraz redaktorów czasopisma). Publikację zamykają dwa artykuły recenzyjne. 

Tom 40 (2021)

Zeszyt „Studia Linguistica” (XL/2021, 168 str.) zawiera dziewięć artykułów naukowych recenzowanych, które dotyczą różnych tematów związanych z szeroko rozumianymi badaniami językoznawczymi oraz dwa artykuły recenzyjne. Autorami opublikowanych tekstów są badacze z różnych ośrodków naukowych w Polsce (Wrocław, Łódź, Poznań, Sosnowiec, Szczecin, Łomża). Poszczególne artykuły zeszytu są poświęcone tematom m.in. z obszaru fonologii, gramatyki semantyki, leksyki i leksykografii oraz pragmalingwistyki danego języka. Inne prezentują wyniki badań porównawczych lub dotyczą analizy tekstu. Językami publikacji są angielski, niemiecki, rosyjski, ukraiński oraz polski. Wszystkie artykuły zawierają streszczenie w języku angielskim. Zeszyt zamykają dwa artykuły recenzyjne polskich publikacji naukowych wydanych w 2020 roku.Zeszyt „Studia Linguistica” (XL/2021, 168 str.) zawiera dziewięć artykułów naukowych recenzowanych, które dotyczą różnych tematów związanych z szeroko rozumianymi badaniami językoznawczymi oraz dwa artykuły recenzyjne. Autorami opublikowanych tekstów są badacze z różnych ośrodków naukowych w Polsce (Wrocław, Łódź, Poznań, Sosnowiec, Szczecin, Łomża). Poszczególne artykuły zeszytu są poświęcone tematom m.in. z obszaru fonologii, gramatyki semantyki, leksyki i leksykografii oraz pragmalingwistyki danego języka. Inne prezentują wyniki badań porównawczych lub dotyczą analizy tekstu. Językami publikacji są angielski, niemiecki, rosyjski, ukraiński oraz polski. Wszystkie artykuły zawierają streszczenie w języku angielskim. Zeszyt zamykają dwa artykuły recenzyjne polskich publikacji naukowych wydanych w 2020 roku.

Tom 39 (2020)

Najnowszy zeszyt „Studia Linguistica” (XXXIX/2020) zawiera dziesięć recenzowanych artykułów naukowych dotyczących różnych tematów związanych z szeroko rozumianymi badaniami językoznawczymi. Autorami opublikowanych tekstów są badacze z różnych ośrodków naukowych w Polsce (Wrocław, Łódź, Gliwice, Gdańsk, Sosnowiec) oraz za granicą (Berlin, Mannheim, Cambridge). Poszczególne artykuły zeszytu są poświęcone między innymi tematom z obszaru fonologii, semantyki, leksyki i leksykografii oraz pragmalingwistyki. Inne prezentują wyniki badań socjolingwistycznych oraz glottodydaktycznych, jeszcze inne dotyczą analizy tekstu. Językami publikacji są angielski, niemiecki oraz polski; wszystkie artykuły zawierają streszczenie w języku angielskim. Zeszyt zamyka wspomnienie Profesora, prof. dr. phil. dr. h.c. mult. Ulricha Engla, wieloletniego członka Rady Naukowej „Studia Linguistica”.

Tom 38 (2019)

Trzydziesty ósmy tom „Studia Linguistica” zawiera osiem tekstów autorów pochodzących z różnych ośrodków akademickich w Polsce i w Niemczech. Opracowania odnoszą się do problemów związanych z językoznawstwem ogólnym i porównawczym. Analizie poddane zostały np. rosyjski dyskurs polityczny, rozmowa egzaminacyjna oraz teksty akademickie. Tom uzupełniają trzy recenzje publikacji naukowych.

Tom 37 (2018)

37 tom „Studia Linguistica” zawiera siedem tekstów autorów pochodzących z różnych ośrodków akademickich w Polsce. Opracowania odnoszą się do problemów związanych z językoznawstwem ogólnym i porównawczym, takich jak np. budowanie znaczeń w dyskursie prasowym, analiza haseł wyborczych polityków czy konceptualizacja pojęcia „dom” w językach polskim i portugalskim. Tom uzupełniają cztery recenzje publikacji naukowych.

Tom 36 (2017)

Zeszyt XXXVI „Studia Linguistica” jest zbiorem tekstów, które skupiają się wokół różnych językoznawczych problemów badawczych.  Trzy artykuły opublikowano w języku niemieckim, dwa — w języku polskim, dwa — w języku ukraińskim, jeden artykuł powstał w języku angielskim.  Wszystkie artykuły zawierają streszczenie w języku angielskim. Autorki i autorzy analizują różne zjawiska językowe w ujęciu porównawczym (np. niemiecko-polskim i do jidysz) lub ograniczając się do jednego języka. Poszczególne artykuły zeszytu są poświęcone tematom m.in. z obszaru składni, semantyki, leksyki, paremiologii i metafory. W drugiej części zeszytu opublikowano cztery omówienia prac naukowych, które ukazały się w latach 2014–2016. Zeszyt zamyka wywiad przeprowadzony z prof.  dr. dr. h. c.  mult. Ulrichem Englem.

Tom 35 (2016)

Zeszyt XXXV „Studia Linguistica” zawiera dwanaście artykułów omawiających różne tematy związane z językoznawstwem stosowanym, językoznawstwem korpusowym, analizą dyskursu, retoryką i fonetyką. Wszystkie artykuły opublikowano w języku niemieckim, każdy zawiera streszczenie w języku angielskim. Przyczynek Iwony Bartoszewicz przybliża wzajemne relacje między retoryką i językoznawstwem i nakreśla ważne ramy teoretyczne, które zarazem tworzą punkt wyjścia analiz empirycznych, prezentowanych w dalszych artykułach. Daniel Pfurtscheller i Maria Stopfner analizują język debaty publicznej, m.in. politycznej. Punktem wyjścia dla obojga autorów są definicje perswazyjne. Trzy inne artykuły, Birte Arendt, Judith Kreuz i Very Mundwiler oraz Ines Bose i Kati Hannken-Illjes, dotyczą zagadnień sztuki przekonywania do własnych racji oraz umiejętności argumentacji obserwowanych podczas zabaw dzieci z różnych grup wiekowych. Badania oparte są na danych, m.in. na nagraniach video. Ograniczoną możliwością tworzenia relacji z publicznością lub uczestniczenia w interakcjach społecznych zajmują się Ingmar Rothe (autor wybrał do badania muzeum jako nietypową przestrzeń do interakcji społecznych) i Lars-Robin Schulz (autor wybrał mszę jako sytuację umożliwiającą ciekawe zbadanie relacji z publicznością i możliwości kształtowania ich poglądów, wpływania na ich poglądy). W czterech kolejnych artykułach, Corduli Meissner/Franziski Wallner, Beaty Grzeszczakowej-Pawlikowskiej, Marty Rogozińskiej, Artura Tworka, uwypuklone zostały różne aspekty komunikacji naukowej, w tym komunikacji uniwersyteckiej, np. kompetencja retoryczna wśród polskich studentów studiujących niemiecki jako język obcy (Grzeszczakowa-Pawlikowska), analiza korpusowa języka naukowego oparta na referatach konferencyjnych wygłaszanych w języku niemieckim (Rogozińska), analiza kolokacji Bild zeichnen w komunikacji naukowej (Meissner/Wallner), akcent prozodyczny w mówionym języku naukowym i jego funkcja retoryczna, wzmacniająca (Tworek), jest to studium porównawcze, niemiecko-polskie.

Tom 34 (2015)

Zeszyt XXXIV „Studia Linguistica” zawiera dziesięć artykułów omawiających różne tematy związane z językoznawstwem ogólnym i porównawczym, leksykografią i analizą dyskursu. Siedem artykułów opublikowano w języku niemieckim, dwa – w języku angielskim, jeden artykuł powstał w języku polskim. Wszystkie artykuły zawierają streszczenie w języku angielskim. Jarosław Aptacy analizuje relacje między członem określanym a członem określającym w niemieckich złożeniach rekcyjnych przymiotnikowych (tekst w języku niemieckim). Monika Bielińska w ramach zagadnień z leksykografii omawia (w języku niemieckim) najważniejsze słowniki wykorzystywane do nauczania języka polskiego jako obcego. Edyta Błachut analizuje (w języku niemieckim) językowe sposoby manipulowania poprzez formułowanie wypowiedzi oceniających w tekstach prasowych dotyczących wydarzeń politycznych i w prasowych tekstach reklamowych. Jarochna Dąbrowska-Burkhardt prowadzi analizę dyskursu z perspektywy lingwistyki kulturowej na temat migracji zarobkowej w ramach Unii Europejskiej w XXI wieku (tekst w języku niemieckim oparty na przykładach z prasy niemieckojęzycznej). Małgorzata Karczewska analizuje (w języku angielskim) czasowniki posiłkowe w czasach złożonych w języku niemieckim i włoskim, przyjmując perspektywę porównawczą. Clemens Knobloch wskazuje (w języku niemieckim) na wzajemne oddziaływanie dwóch dziedzin nauk, lingwistyki i psychologii, w tworzeniu systemów gramatycznych języków oraz odkrywaniu i opisie ich strukturalnych regularności. Beata Mikołajczyk i Jarosław Aptacy zajmują się niemieckimi terminami fachowymi Lehrbefugnis i Lehrbefähigung w niemieckim prawie o szkolnictwie wyższym (Hochschulrecht); analiza (w języku niemieckim) opiera się na badaniu znaczenia i użycia terminów w przepisach dotyczących habilitacji (Habilitationsordnung) jako gatunku tekstowego. Magdalena Plinta pokazuje (w języku angielskim) na przykładach chińskich, angielskich i polskich trudności w tłumaczeniu chińskich klasyfikatorów, jakie napotykają studenci uczący się języka chińskiego. Łukasz Rogoziński podejmuje próbę zdefiniowania (w języku polskim) pojęcia głoski dla potrzeb badań wymowy cudzoziemskiej. György Scheibl zajmuje się problemem typologii języków w różnych płaszczyznach językowych, m.in. morfologicznej i syntaktycznej, głównie w oparciu o język węgierski, niemiecki i francuski (i in.), wskazując na wiele klasycznych reguł gramatycznych oraz wiele reguł odstępstw od paradygmatu (tekst w języku niemieckim).

Tom 33 (2014)

Zeszyt XXXIII „Studia Linguistica” zawiera dziewięć przyczynków omawiających różne tematy związane z językoznawstwem historycznym, ogólnym, konfrontatywnym i dialektologią. Artykuł Alexandra Andrasona i Tymoteusza Króla (w języku angielskim) przedstawia wybrany aspekt morfologii dialektu wilamowickiego. Edyta Błachut naświetla (tekst w języku polskim) pragmatyczne i leksykalne aspekty referowania wartościowań w mowie zależnej i poza mową zależną. Antoni Dębski porusza kwestię koniecznych przewartościowań w glottodydaktyce współczesnej, wskazując na rosnący wpływ czynników społecznych w nauczaniu języków obcych (artykuł w języku niemieckim). Artykuł Józefa Jarosza (w języku polskim) omawia z perspektywy lingwistyki kulturowej semantykę duńskich złożeń z przedrostkami mellem, over i under. Alexa Mathias analizuje (w języku niemieckim) leksykę i struktury argumentacyjno-perswazyjne ideologicznych tekstów piosenek ultraprawicowych organizacji ekstremistycznych w Niemczech w okresie ostatnich trzydziestu lat. Paweł Nowak wskazuje (w języku angielskim) na subtelne uwarunkowania pragmalingwistyczne sprawozdań sportowych. Artykuł Marty Rogozińskiej (w języku niemieckim) pokazuje na przykładzie polskich i niemieckich tekstów mówionych w dyskursie akademickim, w jaki sposób nadawcy reorganizują schemat swej wypowiedzi. Sebastian Seyferth analizuje (w języku niemieckim) późnośredniowieczne teksty prawnicze Johanna Geilera von Kaysersberga, zwracając uwagę m.in. na izotopię, ciągłość i rekurencję w omawianych pismach. Przemysław Staniewski porównuje (w języku niemieckim) wybrane czasowniki postrzegania w języku niemieckim, polskim i angielskim, przyjmując perspektywę kognitywną i historyczną.

Tom 32 (2013)

Trzydziesty drugi zeszyt serii „Studia Linguistica” prezentuje ciekawą paletę problemów z zakresu szeroko rozumianego językoznawstwa ogólnego i porównawczego. Autorzy poszczególnych artykułów analizują zjawiska językowe z zakresu fonetyki, morfologii oraz składni różnych języków w ujęciu wewnątrzjęzykowym lub porównawczym. Pod lupą innych badaczy znalazły się wybrane kulturowe aspekty języka. Zeszyt zawiera również interesujące przemyślenia dotyczące uczenia się i nauczania języków obcych. „Studia Linguistica” jako czasopismo otwarte dla badaczy z całej Polski i Europy umożliwiło Autorom niniejszego zeszytu opublikowanie tekstów w języku polskim, niemieckim, francuskim i angielskim.

Tom 31 (2012)

Kolejny, XXXI numer rocznika „Studia Linguistica” zawiera dziewięć artykułów z zakresu językoznawstwa, autorstwa polskich i zagranicznych autorów. Wśród omawianych zagadnień znalazły się między innymi terminologia prawna i prawnicza z perspektywy interlingwalnej czy analiza kontrastywna strategii agenda-setting w dziennikach „Fakt” i „Bild”. Tom zawiera także recenzję książki Ulrike Eder „Auf die mehrere Ausbreitung der teutschen Sprache soll fürgedacht werden”: Deutsch als Fremd- und Zweitsprache im Unterrichtssystem der Donaumonarchie zur Regierungszeit Maria Theresias und Josephs II.

Tom 30 (2011)

Trzydziesty numer czasopisma „Studia Linguistica” zawiera dwanaście artykułów z zakresu językoznawstwa. Wśród omawianych zagadnień znalazły się między innymi: zarys historii paremiologii duńskiej w XVII wieku (J. Jarosz), obserwacje na temat struktury niemieckich nazw roślin i gatunków pochodzenia onimicznego (M. Guz), amalgamaty leksykalne w rysunkach satyrycznych Henryka Sawki (A. Libura) czy frazeologizmy jako źródło wiedzy międzykulturowej na przykładzie niemieckich i polskich etnofrazeologizmów (J. Szczęk).

Tom 29 (2010)

Kolejny (29.) numer z serii „Studia Linguistica” zawiera wiele interesujących przyczynków z zakresu językoznawstwa. Na wyróżnienie zasługuje artykuł Adama Gołębiowskiego, poświęcony katachrezie i kontaminacji, oraz prace Justyny Duch-Adamczyk i Tomasza Rojka, które dotyczą problematyki związanej z partykułami w języku polskim i niemieckim.

Tom 28 (2009)

Kolejny, dwudziesty ósmy numer czasopisma „Studia Linguistica” zawiera trzynaście artykułów z zakresu językoznawstwa. Wśród omawianych zagadnień znalazły się między innymi: porównanie naukowego języka niemieckiego z językiem polskim i angielskim (Ch. Fandrych, E. Tschirner, C. Meissner, S. Rahn, A. Slavcheva), analiza retoryki używanej przez niemiecką prasę w dyskursie na temat reformy Unii Europejskiej (J. Dąbrowska-Burkhardt), kulturowe i językowe podstawy warsztatu pracy tłumacza (J. Stopyra) czy uwagi na temat słowników gwar śląksich (R. Rothenhagen).

Tom 27 (2009)

Przyczynki zawarte w niniejszym tomie naświetlają wybrane problemy morfofleksji języka niemieckiego w kontraście z kilkoma językami europejskimi. Tom XXVII Studia Linguistica dokumentuje jeden z etapów międzynarodowego projektu badawczego EuroGr@mm, w którym uczestniczą językoznawcy z Niemiec, Francji, Włoch, Norwegii, Węgier i Polski. Przedstawia wybrane referaty, które wygłoszono w ramach sympozjum zorganizowanego jesienią 2007 roku w Szegedzie (Węgry), jak również przyczynki będące rezultatem późniejszej refleksji.

EuroGr@mm jest jednym z największych realizowanych obecnie projektów badawczych w językoznawstwie europejskim. Jego koordynatorem jest Instytut Języka Niemieckiego w Mannheim, a międzynarodowy zespół badawczy tworzą uczeni z Budapesztu, Genui, Mannheimu, Mediolanu, Neapolu, Oslo, Palermo,Paryża, Salerno, Szegedu i Wrocławia.

Tom 26 (2008)

Tom XXVI „Studia Linguistica” zawiera dziesięć artykułów naukowych omawiających różne tematy związane z językoznawstwem stosowanym, językoznawstwem korpusowym, analizą dyskursu, retoryką i fonetyką. Poszczególne artykuły opublikowano w języku niemieckim, rosyjskim, angielskim i polskim, dodatkowo każdy zawiera streszczenie w języku angielskim.