Tom 33

Opublikowane: 12-06-2015

Zeszyt XXXIII „Studia Linguistica” zawiera dziewięć przyczynków omawiających różne tematy związane z językoznawstwem historycznym, ogólnym, konfrontatywnym i dialektologią. Artykuł Alexandra Andrasona i Tymoteusza Króla (w języku angielskim) przedstawia wybrany aspekt morfologii dialektu wilamowickiego. Edyta Błachut naświetla (tekst w języku polskim) pragmatyczne i leksykalne aspekty referowania wartościowań w mowie zależnej i poza mową zależną. Antoni Dębski porusza kwestię koniecznych przewartościowań w glottodydaktyce współczesnej, wskazując na rosnący wpływ czynników społecznych w nauczaniu języków obcych (artykuł w języku niemieckim). Artykuł Józefa Jarosza (w języku polskim) omawia z perspektywy lingwistyki kulturowej semantykę duńskich złożeń z przedrostkami mellem, over i under. Alexa Mathias analizuje (w języku niemieckim) leksykę i struktury argumentacyjno-perswazyjne ideologicznych tekstów piosenek ultraprawicowych organizacji ekstremistycznych w Niemczech w okresie ostatnich trzydziestu lat. Paweł Nowak wskazuje (w języku angielskim) na subtelne uwarunkowania pragmalingwistyczne sprawozdań sportowych. Artykuł Marty Rogozińskiej (w języku niemieckim) pokazuje na przykładzie polskich i niemieckich tekstów mówionych w dyskursie akademickim, w jaki sposób nadawcy reorganizują schemat swej wypowiedzi. Sebastian Seyferth analizuje (w języku niemieckim) późnośredniowieczne teksty prawnicze Johanna Geilera von Kaysersberga, zwracając uwagę m.in. na izotopię, ciągłość i rekurencję w omawianych pismach. Przemysław Staniewski porównuje (w języku niemieckim) wybrane czasowniki postrzegania w języku niemieckim, polskim i angielskim, przyjmując perspektywę kognitywną i historyczną.