Dla autorów

„Studia o Książce i Informacji” zamieszczają oryginalne prace badawcze z zakresu szeroko pojętej bibliologii, ze szczególnym uwzględnieniem estetyki książki i sztuki edytorskiej.

Teksty artykułów wraz z ilustracjami nie powinny przekraczać 1,5 arkusza (60 tys. znaków ze spacjami). Recenzje powinny (poza szczególnie uzasadnionymi przypadkami) dotyczyć publikacji wydanych nie dawniej niż w ciągu ostatnich dwóch lat. Recenzje i sprawozdania nie powinny przekraczać 0,5 arkusza (20 tys. znaków ze spacjami).

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów oraz wprowadzania zmian po ich uzgodnieniu z Autorem.

Publikacje zakwalifikowane do działu „Artykuły” należy zaopatrzyć w: zwięzły regest (zamieszczony na początku artykułu), streszczenie autorskie (nieprzekraczające 1 strony), słowa kluczowe (również w jęz. angielskim), bibliografię.

Autorzy są proszeni o podanie tytułu i stopnia naukowego, afiliacji oraz danych kontaktowych.

Jeśli artykuły pisały więcej niż jedna osoba, należy wymienić współautorów i ich afiliacje (tzw. zapora „ghostwritting" i „guest autorship").

Materiały ilustracyjne należy popisać i ponumerować, a w tekście zaznaczyć ich lokalizację. Do tekstu należy dołączyć osobny plik z wykazem ilustracji i proponowanymi podpisami.

Należy podać informację o źródle pochodzenia ilustracji. Jeżeli ilustracje chronione są prawami autorskimi, należy dostarczyć pisemną zgodę autora lub właściciela na ich reprodukcję albo wskazać instytucję, do której Wydawnictwo zwróci się o prawo do publikacji.

W przypadku prezentowania w artykule badań finansowanych przez instytucje naukowo-badawcze lub inne podmioty, prosimy o podawanie takiej informacji.

Tekst należy składać w formie pliku elektronicznego (na płycie CD lub pocztą elektroniczną – e-mail: elzbieta.jamroz-stolarska@uwr.edu.pl; dorota.siwecka@uwr.edu.pl).

Autorzy publikacji otrzymują bezpłatnie jeden egzemplarz czasopisma. Redakcja nie płaci honorariów autorskich.

Materiałów niezamówionych Redakcja nie zwraca.

Odpowiedzialność wynikającą z praw autorskich i praw wydawniczych ponosi autor.

Przesłanie przez autora tekstu do Redakcji jest równoznaczne z jego oświadczeniem, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do tego tekstu, że tekst jest wolny od wad prawnych oraz że nie był wcześniej publikowany w całości lub w części ani nie został złożony w redakcji innego czasopisma, a także z udzieleniem nieodpłatnej zgody na wydanie tekstu w czasopiśmie „Studia o Książce i Informacji” oraz jego nieograniczone co do czasu i terytorium rozpowszechnianie, w tym wprowadzenie do obrotu egzemplarzy czasopisma oraz odpłatne i nieodpłatne udostępnienie jego egzemplarzy w Internecie.

Materiały zamieszczone w czasopiśmie są chronione prawem autorskim. Przedruk może nastąpić tylko za zgodą Redakcji.

Przykładowe opisy bibliograficzne i wskazówki techniczne przygotowania materiałów są zawarte na stronach Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego (zob. http://www.wuwr.com.pl/pages/wskazowki-techniczne-4.html)