Archiwum

 • Tom 37 (2018)

  37 tom „Studiów o Książce i Informacji” poświęcony został w głównej mierze bibliotekom różnych typów, w przeszłości i współcześnie. Ponadto poruszono problem postrzegania pracowników bibliotek i ich zmieniających się zadań. W tomie znalazły się również artykuły dotyczące zagadnień edytorskich, w tym publikacji dla dzieci.

 • Tom 36 (2017)

  W 36. tomie „Studiów o Książce i Informacji” znalazły się teksty dotyczące m. in: twórczości Andrzeja Heidricha, działalności londyńskiej „Oficyny Poetów” prowadzonej przez Krystynę i Czesława Bednarczyków, kontaktów Stanisława Przybyszewskiego z wydawcami czy wizerunku drukarza na łamach międzywojennych jednodniówek. Ponadto omówiono zjawisko książki artystycznej, różne wcielenia Biblii królowej Zofii, przybliżono działania Edynburga na polu upowszechniania literatury, a także problematykę czytelnictwa wśród więźniów oraz trendy w bibliotekarstwie akademickim. Artykuły autorów zagranicznych koncentrują się wokół publikacji dla dzieci i młodzieży. Tom uzupełniają recenzje publikacji księgoznawczych wydanych w latach 2016–2017.

 • Tom 35 (2016)

  35. tom „Studiów o Książce i Informacji” został poświęcony w głównej mierze problemom bibliotek uczelnianych. Składają się na niego artykuły poruszające zagadnienia związane z funkcjonowaniem różnego typu baz danych w środowisku bibliotekarskim i dokumentowaniem dorobku pracowników wyższych uczelni w Polsce w kontekście najnowszych rozwiązań Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W tomie znalazł się również przegląd potencjalnych źródeł finansowania projektów bibliotecznych uczelni publicznych w Polsce oraz tekst opisujący system informacji bibliograficznej bibliotek bałkańskich. Uzupełnieniem części artykułowej są dwie recenzje publikacji z zakresu nauki o książce, jakie ukazały się w 2016 r. na polskim rynku wydawniczym, a także sprawozdanie z jubileuszu 60-lecia Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UWr, obchodzonego w trakcie ogólnopolskiej konferencji „Kultura książki w humanistyce współczesnej”.

 • Tom 34 (2015)

  W 34. tomie „Studiów o Książce i Informacji” znalazły się teksty dotyczące między innymi: twórczości Macieja Buszewicza, działalności Wydawnictwa Dolnośląskiego, czytelnictwa seniorów, żydowskich jednodniówek sportowych pochodzących ze zbiorów CBN Polona oraz sposobów prezentacji treści związanych z nauką na łamach prasy w PRL-u. Artykuły autorów zagranicznych koncentrują się wokół współczesnego rynku wydawniczego na Ukrainie, roli autora i wydawcy w dobie nowych technologii, a także znaczenia pierwszych czytelni utworzonych na terenie Galicji w drugiej połowie XIX wieku. Tom uzupełniają recenzje publikacji księgoznawczych wydanych w latach 2013–2015.

 • Tom 33 (2014)

  Większość tekstów zawartych w 33 tomie „Studiów o Książce i Informacji” koncentruje się wokół zagadnień z zakresu szeroko rozumianego edytorstwa. W artykułach poruszono problematykę zainteresowania wydawców i czytelników twórczością Edmunda Niziurskiego w Polsce i za granicą, podjęto próbę charakterystyki produkcji wydawniczej i czytelnictwa literatury rosyjskiej w Polsce w latach 2007–2012, przeanalizowano stan badań nad piśmiennictwem poświęconym polskim czasopismom pszczelarskim, a także omówiono poglądy młodych polskich ilustratorów, debiutujących po roku 2000, na własną twórczość i sytuację książki ilustrowanej na polskim rynku wydawniczym. Tekst zagranicznego autora dotyczy dziejów edytorstwa na Ukrainie. Na przykładzie działalności wydawniczej Jakowa Hołowackiego ukazano proces rozwoju nowej ruskiej (ukraińskiej) działalności wydawniczej w Galicji w połowie XIX w. W tomie znalazły też miejsce prace poświęcone problemowi kradzieży zbiorów bibliotecznych w Polsce od lat osiemdziesiątych XX w. do czasów współczesnych oraz działaniom polskich organizacji pozarządowych na rzecz zwiększania jawności i przejrzystości w dostępie do informacji publicznych.

 • Tom 32 (2013)

  W 32 tomie „Studiów o Książce i Informacji” dominują artykuły poświęcone dziejom wydawniczym i ukształtowaniu edytorskiemu publikacji ukazujących się zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Tak więc zaprezentowana została charakterystyka polskich edycji Don Kichote’a Cervantesa, poczynając od jego pierwszych edycji, oraz hiszpańska powieść rycerska na tle uwarunkowań prawnych i rynkowych szesnastowiecznej Hiszpanii. Można też przeczytać o twórczości Howarda Lovecrafta na polskim rynku wydawniczym. Warsztat twórczy pisarza, opis działań prowadzących od pomysłu do publikacji został zaprezentowany przez charakterystykę działalności Melchiora Wańkowicza. Kolejny artykuł ukazuje zmieniający się stosunek angielskojęzycznych badaczy do dokonań dziewiętnastowiecznego ruchu odnowy książki. Spośród tekstów nadesłanych przez zagranicznych autorów jeden dotyczy także dziejów edytorstwa, opisuje bowiem publikacje literatury pięknej tworzonej przez pisarki ukraińskie w Galicji na początku XX wieku. Natomiast trzy autorki francuskie przedstawiły artykuł o najnowszych osiągnięciach w zakresie informacji naukowej. Opisały w nim sposób funkcjonowania e-science, pokazując, jakie tworzy ona szanse czy nowe perspektywy w praktyce badawczej różnych dziedzin nauki.

 • Tom 31 (2012)

  Pierwszy tom czasopisma zatytułowanego „Studia o Książce i Informacji” stanowi kontynuację serii trzydziestu tomów „Bibliotekoznawstwa”. Nowa postać publikacji została uzgodniona z kierunkiem rozwoju prac badawczych wrocławskiego Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa. Istotna część serii to nadal artykuły poświęcone estetyce książki i edytorstwu, które są częścią szeroko rozumianej bibliologii — badania książki i sposobów jej funkcjonowania w społeczeństwie nie mogą wszakże pomijać niezwykle ważnej dziś, wieloaspektowej problematyki informacji, nie tylko naukowej. Wśród prac dotyczących zatem poszerzonego spektrum sztuki książki nie zabraknie również miejsca na prezentację różnych wymiarów tak współczesnego, jak dawnego bibliotekoznawstwa.

 • Tom 30 (2011)

  W trzydziestym numerze „Bibliotekoznawstwa” na plan pierwszy wysuwają się zagadnienia związane z relacją nadawca–odbiorca oraz tekst–obraz — zarówno w publikacjach traktujących o dziele sztuki, jak i w przyrodniczych czy propagandowych. Na uwagę zasługuje także analiza warsztatu Leona Urbańskiego oraz prezentacja dziejów recepcji niemieckich ilustracji w Polsce w XIX wieku. W numerze podjęto ponadto tematy: bibliografii zalecającej, księgoznawczych badań nad żydowską książką literacką, kolekcji dokumentów ulotnych i okolicznościowych Gabinetu Śląskiego Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu oraz źródeł informacji w podręcznikach do zajęć komputerowych. Całość zamyka dział Recenzje i przeglądy.

 • Świat w obrazach. Zbiory graficzne w instytucjach kultury - ich typologia, organizacja i funkcja
  Tom 28 (2009)

  Utrwalony na różne sposoby obraz otaczającego nas świata znajdował swe miejsce w różnych instytucjach kultury, których organizcja oraz funkcje zmieniały się z upływem czasu. Świat w obrazach - XXVIII tom z serii Bibliotekoznawstwo - jest próbą odpowiedzi na pytania: Jak instytucje powołane do gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów radzą sobie z tymi zadaniami? Jak prezentują i propagują wiedzę o swoich kolekcjach? Z jakimi problemami spotykają się, powielając obrazy różnymi technikami, utrwalając je na różnych nośnikach? W jaki sposób prezentować zbiory, aby miały one udział w kształtowaniu współczesnej kultury? Praca ta ukazuje ikonograficzne zbiory różnych bibliotek i muzeów, sposoby ich opracowywania i udostępniania z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć w tym zakresie.