Tom 33 (2014)

					Pokaż  Tom 33 (2014)

Większość tekstów zawartych w 33 tomie „Studiów o Książce i Informacji” koncentruje się wokół zagadnień z zakresu szeroko rozumianego edytorstwa. W artykułach poruszono problematykę zainteresowania wydawców i czytelników twórczością Edmunda Niziurskiego w Polsce i za granicą, podjęto próbę charakterystyki produkcji wydawniczej i czytelnictwa literatury rosyjskiej w Polsce w latach 2007–2012, przeanalizowano stan badań nad piśmiennictwem poświęconym polskim czasopismom pszczelarskim, a także omówiono poglądy młodych polskich ilustratorów, debiutujących po roku 2000, na własną twórczość i sytuację książki ilustrowanej na polskim rynku wydawniczym. Tekst zagranicznego autora dotyczy dziejów edytorstwa na Ukrainie. Na przykładzie działalności wydawniczej Jakowa Hołowackiego ukazano proces rozwoju nowej ruskiej (ukraińskiej) działalności wydawniczej w Galicji w połowie XIX w. W tomie znalazły też miejsce prace poświęcone problemowi kradzieży zbiorów bibliotecznych w Polsce od lat osiemdziesiątych XX w. do czasów współczesnych oraz działaniom polskich organizacji pozarządowych na rzecz zwiększania jawności i przejrzystości w dostępie do informacji publicznych.

Opublikowane: 2015-09-11