Recenzenci

 

Frédéric Alchalabi (Université de Nantes, Francja)

Montserrat Amores (Universitat Autònoma de Barcelona, Hiszpania)

Gero Arnscheidt (Ruhr-Universität Bochum, Niemcy)

Grzegorz Bąk (Universidad Complutense de Madrid, Hiszpania)

Glòria Bordons de Porrata-Doria (Universitat Autònoma de Barcelona, Hiszpania)

María del Carmen Echazarreta Soler (Universitat de Girona, Hiszpania)

Joaquim Espinós Felipe (Universitat d’Alacant, Hiszpania)

María Àngels Francés Díez (Universitat d’Alacant, Hiszpania)

Maria Filipowicz-Rudek (Uniwersytet Jagielloński, Polska)

Roger Friedlein (Ruhr-Universität Bochum, Niemcy)

Lola González Martínez (Universitat de Lleida, Hiszpania)

Fernando Guzmán Simón (Universidad de Huelva, Hiszpania)

Bernadette Hidalgo Bachs (Université Blaise Pascal, Francja)

Paula Igareda (Universitat Autònoma de Barcelona, Hiszpania)

Anne Lacroix (Université de Perpignan-Via Domitia, Francja)

Barbara Łuczak (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Polska)

Ewa Łukaszyk (Uniwersytet Warszawski, Polska)

Małgorzata Nalewajko (Uniwersytet Warszawski, Polska)

Marina Navàs (École Nationale des Chartes, Francja)

Wiaczesław Nowikow (Uniwersytet Łódzki, Polska)

María Pilar Perea i Sabater (Universitat de Barcelona, Hiszpania)

Magdalena Potok (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)

Carsten Sinner (Universität Leipzig, Niemcy)

Jordi Redondo Sánchez (Universitat de València, Hiszpania)

Vicent Manuel Salvador Liern (Universitat Jaume I, Hiszpania)

Barbara Stawicka-Pirecka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)

Dorota T. Szmidt (Universitat de Barcelona, Hiszpania)

Włodzimierz J. Szymaniak (Universidade Jean Piaget, Cabo Verde)

José Teruel (Universidad Autónoma de Madrid, Hiszpania)

Marcella Trambaioli (Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, Włochy)

Josep-Antoni Ysern i Lagarda (Universidad Nacional de Educación a Distancia, Hiszpania)

 

 

Procedura recenzowania:

Redakcja po wpłynięciu artykułu potwierdza jego otrzymanie, co nie jest tożsame z przyjęciem do druku.
Redaktor merytoryczny oraz redaktor językowy oceniają zgodność z zakresem tematycznym tomu oraz normami wydawniczymi Estudios Hispánicos.
System recenzowania (peer review). Jeśli artykuł spełnia kryteria zawarte w pkt. 2, wysyłany jest do dwóch lub więcej recenzentów (zewnętrznych lub figurujących na liście recenzentów wchodzących w skład Consejo Asesor) z zachowaniem poufności i anonimowości (double-blind review proces).
Jeśli praca zostaje przyjęta pod warunkiem wprowadzenia zmian (drobnych lub poważnych), autorzy otrzymują anonimowe komentarze recenzentów celem dokonania niezbędnych korekt. W razie potrzeby tekst może zostać ponownie skierowany do oceny.
Po zakończeniu procesu oceny powiadamia się autora o przyjęciu lub odrzuceniu artykułu (w tym drugim przypadku nie przekazuje mu się uzasadnienia).
Recenzenci są wybierani przez redakcję pisma (ewentualnie we współpracy z redaktorem merytorycznym tomu) biorąc pod uwagę ich osiągnięcia, doświadczenie i zainteresowania badawcze.
Decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu opiera się na następujących kryteriach: a) przedmiot artykułu; b) osiągnięty cel; c) metodologia (występowanie i adekwatność); d) struktura treści; e) bibliografia (występowanie lub adekwatność); f) doniosłość naukowa; g) oryginalność stylu i poprawność językowa; h) aspekty formalne.
Ostateczna decyzja o publikacji jest podejmowana przez redakcję (ewentualnie we współpracy z redaktorem merytorycznym tomu).