Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nagłówek strony

Procedura recenzji

Procedura recenzyjna i statystyki akceptacji artykułów

Obowiązki Redakcji

Artykuły zgłoszone do druku są wstępnie oceniane pod względem formalnym i merytorycznym przez Redakcję Estudios Hispánicos. Jeśli tekst odpowiada profilowi czasopisma oraz spełnia normy edycyjne wymienione w "Zasadach opracowania materiałów do publikacji" [https://wuwr.pl/eh/for-authors], przekazywany jest do oceny recenzenckiej.

Redakcja drogą mailową potwierdza otrzymanie artykułu. Potwierdzenie to nie jest równoznaczne z przyjęciem tekstu do druku.

Każdy artykuł zostaje wysłany do dwojga recenzentów reprezentujących instytucje naukowe różne od instytucji, w której afiliowany jest autor (peer review). Artykuły i recenzje przesyłane są anonimowo – recenzenci i autorzy nie znają nawzajem swojej tożsamości (double-blind). Redakcja, wraz z redaktorem tomu, powołuje recenzentów, spośród członków Rady Recenzenckiej lub spoza niej, zgodnie z ich specjalnością i doświadczeniem naukowym.

Artykuł zostaje przyjęty do druku, jeśli obie recenzje są pozytywne. W wypadku różnicy zdań między recenzentami, Redakcja w porozumieniu z redaktorem tomu podejmuje ostateczną decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu, w razie potrzeby – po skierowaniu go do trzeciej recenzji.

Decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu artykułu jest przekazywana autorowi natychmiast po zakończeniu procedury ewaluacyjnej. Alfabetyczna lista recenzentów publikowana jest corocznie w Estudios Hispánicos oraz na stronie pisma [https://wuwr.pl/eh/reviewers].

Obowiązki Recenzentów

Recenzenci w swych ocenach powinni brać pod uwagę jakość artykułu, szczególnie jego oryginalność i wartość naukową. Ocenie podlegają także aspekty językowe i formalne, chociaż po przyjęciu tekstu do druku jest on poddawany dodatkowej redakcji językowej.

Recenzenci przekazują swoją ocenę w formie pisemnej, najlepiej wykorzystując zaproponowany formularz [https://wuwr.pl/eh/libraryFiles/downloadPublic/23]. Recenzja może zawierać komentarze przeznaczone dla autora lub też wyłącznie dla redaktorów tomu. Redakcja zastrzega sobie prawo przekazania autorowi, w formie anonimowej, komentarzy recenzentów. Recenzja powinna zawierać jednoznaczne stwierdzenie, czy tekst powinien zostać przyjęty, przyjęty po poprawkach czy odrzucony.

Informacja dla Autorów

Jeśli artykuł zostaje przyjęty do druku pod warunkiem dokonania modyfikacji tekstu (wprowadzenia drobnych poprawek lub zasadniczych zmian), autorzy otrzymają anonimowo komentarze recenzentów niezbędne dla poprawy tekstu. Redakcja określa zakres niezbędnych modyfikacji zgodnie z sugestiami recenzenta oraz opinią redaktorów tomu. W przypadku znaczących zmian w stosunku do pierwotnej wersji  artykuł może zostać poddany ponownej ocenie.

Informacja dla Recenzentów

Recenzenci powinni być niezależni i bezstronni. Jeśli istnieje powód, który w opinii Recenzentów wyklucza możliwość anonimowej, bezstronnej i obiektywnej oceny artykułu, powinni zasygnalizować to redakcji czasopismo. Estudios Hispánicos gwarantuje natomiast poufność procesu recenzyjnego.

Statystyki przyjęcia i odrzucania zgłoszonych artykułów

Numer

Procent artykułów przyjętych do druku

Procent artykułów odrzuconych

29 (2021)

85

15

28 (2020)

60

40

27 (2019)

85

15

26 (2018)

60

40

25 (2017)

66,7

33,3

24 (2016)

66,7

33,3

23 (2015)

78,9

21,1