Spis wszystkich numerów

Tom 29 (2021)

Dwudziesty dziewiąty tom „Estudios Hispánicos” (2021), zatytułowany „Memorias disidentes en las literaturas y culturas hispánicas”, pod redakcją Łukasza Smugi i Jorge Luisa Peralty, składa się z dwóch części. Monograficzna zawiera 11 artykułów poświęconych analizie egodokumentów (autobiografii, dzienników, pamiętników) oraz autofikcji autorstwa twórców należących do mniejszości seksualnych w trzech krajach hiszpańskojęzycznych (Hiszpanii, Meksyku i Chile). Druga część tomu gromadzi 6 prac autorstwa polskich hispanistów. Wśród tekstów znaleźć można studia z zakresu przekładoznawstwa, dziennikarstwa, teatrologii czy historii.  Wspólnym mianownikiem artykułów z części „Varia” jest namysł nad spotkaniem z szeroko rozumianą odmiennością oraz nad możliwościami adaptacji różnych gatunków wypowiedzi artystycznej w nowych kontekstach. 

Tom 28 (2020)

Tom 28 (za 2020 rok) czasopisma „Estudios Hispánicos” pod redakcją José Luisa Losady Palenzueli oraz Justyny Ziarkowskiej prezentuje szerokie spektrum studiów hispanistycznych. W związku z tym problematyka zawartych w nim tekstów jest różnorodna — dotyczą one między innymi wariantów języka hiszpańskiego, związków języka z rzeczywistością społeczną oraz literatury hiszpańskiej i hispanoamerykańskiej w kontekstach porównawczych. Wśród 11 artykułów, które składają się na zasadniczą część numeru, znaleźć można empiryczne studia językoznawcze, teksty z zakresu krytycznej analizy dyskursu, studia literaturoznawcze oraz komparatystyczne. Tom uzupełniają recenzje naukowe, omawiające nowe, zarówno polskie, jak i hiszpańskojęzyczne, publikacje związane z problematyką.

Tom 27 (2019)

Zasadniczą część XXVII tomu (2019) czasopisma „Estudios Hispánicos”, pod redakcją Marii Boguszewicz (UW) i Justyny Ziarkowskiej (UWr), wypełnia 17 artykułów hispanistów polskich i zagranicznych (Hiszpania, Czechy, Włochy, Portugalia, Chorwacja, Ukraina). Teksty podzielono na trzy bloki. Pierwszy obejmuje prace dotyczące związków między kulturami języków mniejszościowych Półwyspu Iberyjskiego (kataloński, galisyjski, baskijski) a ich tradycją oralną, która stała się bastionem chroniącym ich charakter przed komunikacją masową. Blok drugi stanowią artykuły tyczące się literatury hispanoamerykańskiej, a w szczególności jej związków z Europą, blok trzeci zaś to Varia. Tom uzupełnia kronika wydarzeń hispanistycznych (naukowe pożegnanie prof. Floriana Śmiei, doktora honoris causa UWr, i relacja ze spotkania hispanistów związanych z czasopismem z królem Hiszpanii Filipem VI) oraz sześć recenzji naukowych.

Tom 26 (2018)

Dwudziesty szósty tom czasopisma Estudios Hispánicos, pod redakcją Trinidad Marín Villory i Aleksandra Trojanowskiego, zawiera dziewięć artykułów. Pięć z nich jest pokłosiem międzynarodowego sympozjum „Destierro y destiempo: exilios hispanos y polacos”, które odbyło się w dniach 11–12 maja 2017 roku we Wrocławiu — stanowią więc swoistą kontynuację publikacji, które ukazały się w 25. tomie pisma. Teksty te są poświęcone szeroko rozumianemu zjawisku emigracji i skupiają się na współczesnej literaturze hiszpańskiej oraz komparatystyce w kontekście literatury polskiej i hiszpańskiej. Pozostałe artykuły to studia z zakresu literaturoznawstwa (poświęcone twórczości Sergia Pitola, Manuela Gutiérreza Najery i Eduarda Blanco Amora) oraz stereotypów językowych. Tom zawiera ponadto wspomnienie o prof. Teresie Eminowicz-Jaśkowskiej oraz recenzje wybranych aktualnych publikacji hispanistycznych.

Tom 25 (2017)

Dwudziesty piąty tom czasopisma „Estudios Hispánicos”, pod redakcją Agaty Draus-Kłobuckiej i Ewy Krystyny Kulak, zawiera dziesięć artykułów, z których osiem jest pokłosiem międzynarodowego sympozjum „Destierro y destiempo: exilios hispanos y polacos” (Wrocław, 11–12 maja 2017 r.). Teksty te są poświęcone literackim i dokumentalnym świadectwom szeroko pojmowanego zjawiska emigracji, zarówno politycznej, jak i ekonomicznej, która szczególnie w XX wieku była wspólnym doświadczeniem Polaków, Hiszpanów i mieszkańców krajów Ameryki Łacińskiej. Pozostałe artykuły koncentrują się wokół kwestii literaturoznawczych. Tom zawiera ponadto relację z towarzyszących sympozjum „Destierro y destiempo” obchodów jubileuszu siedemdziesięciolecia urodzin prof. dr hab. Piotra Sawickiego — założyciela i wieloletniego redaktora „Estudios Hispánicos”, oraz recenzje niedawno wydanych publikacji hispanistycznych.

Tom 24 (2016): Traducciones, interpretaciones, equivalencias

Niniejszy, XXIV numer Estudios Hispánicos jest pierwszym w historii czasopisma poświęconym niemal w całości przekładowi. Zawartość tomu odzwierciedla bogactwo tematyki okołotłumaczeniowej i różnorodność perspektyw w badaniach współczesnych hispanistów polskich i hiszpańskich w tej dziedzinie. Autorzy prezentują trzy odmienne podejścia badawcze - koncentrują się na przekładzie rozumianym jako tekst lub jako proces, nie brak także artykułów, które w centrum uwagi stawiają tłumaczy: konkretne postaci lub ich anonimowe grupy. W tomie znalazły się refleksje nad przekładem literackim, specjalistycznym i użytkowym, ustnym i pisemnym, oraz rozważania o historii, dydaktyce i krytyce tłumaczenia. Przekład widziany jest również jako materiał do badań porównawczych, a analiza dyskursu ujawnia cechy potencjalnie istotne dla tłumacza. Numer zamykają dwa artykuły, poświęcone - odpowiednio - historii i literaturze Hiszpanii. Całości dopełniają recenzje nowych publikacji hispanistycznych - w większości dotyczących przekładu.

Tom 23 (2015): Homenaje a Florian Śmieja

Dwudziesty trzeci tom „Estudios Hispánicos” zatytułowany Homenaje a Florian Śmieja jest tomem szczególnym. Został on przygotowany przez prof. Beatę Baczyńską, dr Ewę Krystynę Kulak oraz dra Łukasza Smugę z okazji nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego profesorowi Florianowi Śmiei, wybitnemu hispaniście, tłumaczowi i poecie. W pierwszej części tomu czytelnik odnajdzie zarys sylwetki profesora Śmiei oraz teksty przemówień wygłoszonych podczas uroczystości przyznania profesorowi doktoratu honoris causa, która odbyła się w Auli Leopoldina w dniu 6 maja 2015 r. Druga część tomu gromadzi zaś 15 artykułów naukowych dedykowanych profesorowi Śmiei przez badaczy z polskich oraz zagranicznych ośrodków takich jak University College Cork w Irlandii i University of Western Ontario w Kanadzie. W publikacji nie zabrakło też osobnej sekcji z recenzjami naukowymi najnowszych prac polskich hispanistów.

Tom 22 (2014): Lletres catalanes

Kolejny, już dwudziesty drugi, monograficzny i dwujęzyczny numer wrocławskiego czasopisma naukowego "Estudios Hispánicos" został przygotowany przez dr Trinidad Marín Villora oraz prof. Justynę Ziarkowską i nosi tytuł Lletres catalanes. Gromadzi on dziewięć artykułów dotyczących literatury katalońskiej, napisanych w języku hiszpańskim i katalońskim przez czterech badaczy krajowych oraz pięciu katalonistów z Hiszpanii. Ukazuje się on 126 lat po uznawanej za pierwszy polski tekst katalonistyczny pracy zatytułowanej Literatura katalańska autorstwa prof. Edwarda Porębowicza, znakomitego romanisty i rektora Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Wolumin ten jest zatem wkładem redakcji i autorów "Estudios Hispánicos" w rozwój badań nad historią, kulturą i literaturą Katalonii w Polsce. Prezentowane wyniki badań w znacznej mierze dotyczą literatury współczesnej, mowa jest o pisarstwie Josepa Lozano, Pere Caldersa, Francesc Trabala, Mercè Rodoreda i Joana Brossy, chociaż część tekstów dotyczy także literatury dawnej np. XV-wiecznego poety Ausiàsa March czy renesansowego pisarza Bernata Metge. Tom zamyka blok recenzji prezentujący nowości wydawnicze związane z polską hispanistyką.

Tom 21 (2013): Contraste y periferia

Kolejny, dwudziesty pierwszy numer wrocławskiego czasopisma naukowego Estudios Hispánicos przynosi owoce badań hispanistów z Polski, Czech, Hiszpanii, Egiptu i Argentyny, które, chociaż poświęcone są różnym dyscyplinom – mamy tu prace językoznawcze, przekładoznawcze, literaturoznawcze, teatrologiczne oraz historyczne – zostały zebrane przez redaktora tomu, José Luisa Losadę Palenzuela, pod wspólnym mianownikiem określonym w tytule jako „Kontrasty i peryferie”. Duża część z piętnastu artykułów pomieszczonych w tomie to, co naturalne w wypadku polskiego czasopisma hispanistycznego, wyniki badań kontrastywnych, polsko-hiszpańskich. Drugi człon tytułu tomu – peryferie – odnosi się do pozostałych prac, które uzupełniają klasyczne rozumienie prezentowanych tematów o nowe, uznawane dotąd za marginalne aspekty. Są wśród nich m.in. dwie prace poświęcone hiszpańskiemu mistycyzmowi, dwie analizy twórczości eseistycznej czy badania nad twórczością Jorge de Sena i Lincolna Silva. Tom zamykają recenzje wybranych hispanistycznych prac naukowych opublikowanych w ostatnim czasie w Polsce, Hiszpanii oraz w Niemczech.

Tom 20 (2012): Expresión, ilusión, mundos posibles

Jubileuszowy, dwudziesty tom „Estudios Hispánicos” pt. Expresión. Ilusión. Mundos posibles (Ekspresja. Iluzja. Światy możliwe) oddaje głos młodym hispanistom, których zainteresowania naukowe ukształtują panoramę polskiej hispanistyki w najbliższej przyszłości. Tom obejmuje jedenaście artykułów w językach hiszpańskim i portugalskim, ukazujących z różnych perspektyw – literaturoznawczej, językoznawczej i kulturowej – różnorodność iluzji kreowanych w artystycznych ekspresjach. Publikacja jest atrakcyjna dla naukowców zainteresowanych wielością obszarów badawczych hispanistyki oraz dla wszystkich zainteresowanych językiem hiszpańskim.

Tom 19 (2011): Lengua, cultura y cognición

Najnowszy, dziewiętnasty już tom Estudios Hispánicos pt. „Lengua, cultura y cognición” („Język, kultura i poznanie”) poświęcony jest zagadnieniom związku między językiem a kulturą, z jednej strony, oraz językiem a poznaniem, z drugiej. Tom obejmuje trzynaście artykułów w języku hiszpańskim podzielonych na cztery grupy tematyczne. Część pierwsza, w której omawiany jest językowy obraz uczuć, oraz część druga, poświęcona motywacji pozajęzykowej pewnych struktur gramatycznych i leksykalnych, są częściami stricte językoznawczymi, których główną oś metodologiczną stanowi szeroko pojęte językoznawstwo kognitywne. W części trzeciej i czwartej nacisk położony jest na związek języka z kulturą i kontakt między różnymi systemami językowymi. Tom przyda się językoznawcom, szczególnie językoznawcom-hispanistom, oraz wszystkim zainteresowanym językiem hiszpańskim.

Tom 18 (2010): Puntos de contacto: libros, lenguas, espacios

XVIII tom serii „Estudios Hispánicos” zawiera 11 artykułów, głównie o charakterze literaturoznawczym. Jak sygnalizuje tytuł tomu, Puntos de contacto: libros, lenguas, espacios, wspólnym mianownikiem prac w nim zamieszczonych jest poszukiwanie i badanie tekstów stanowiących „punkty styczności” pomiędzy różnymi obszarami literackimi, językowymi i kulturowymi. Autorzy zajmują się relacjami intertekstualnymi (Don Kichot i C.K. Norwid, Podróże Guliwera i J.L. Borges, M. Hernández i tradycja poetycka) czy też recepcją obrazu Nowego Świata w literaturach europejskich; prezentują utwory eksplorujące terytoria kultur zmarginalizowanych i uważanych za podrzędne, jak kultura czarnych niewolników w Ameryce Południowej, środowiska emigracyjne a także kultura masowa, w tym nurty camp i queer. W tomie znalazło się ponadto 10 recenzji z najnowszych publikacji hispanistycznych, wydanych w latach 2008–2010.

Tom 17 (2009): Arte y verdad: reflexión poética y filosófica en la literatura hispánica

Dualizm sztuki i prawdy zasygnalizowany w tytule XVII numeru Estudios Hispánicos był przedmiotem refleksji estetycznej i filozoficznej nie tylko hiszpańskich poetów i pisarzy, ale także myślicieli i publicystów. Celem artykułów zawartych w niniejszym tomie jest próba odpowiedzi na pytanie: czy i w jakim stopniu wypowiedź artystyczna zawiera prawdę? Autorzy zastanawiają się między innymi, w jaki sposób słowo lub obraz, które poeta jako twórca wykorzystuje jako narzędzia do rozszyfrowania, wyjaśnienia i zrozumienia rzeczywistości, stają się narzędziem prawdy. Dualism of art and truth indicated in the title of the 17th issue of the Estudios Hispánicos series was a matter of estethic and philosophical consideration of not only hispanic poets and writers but also thinkers and publicists. Aim of the articles gathered in this volume is an attempt to answer the question: if, and to which degree artistic utterance is truthfull?. The authors take under consideration how word or image, that poet uses as a tool to code, explain and apprehend the reality, become a tool of truth.

Tom 16 (2008): Entre la tradicion y la vanguarda de la poesia hispanica

Następny tom Estudios Hispánicos o podtytule Entre la tradicion y la vanguarda de la poesia hispanica, będący już szesnastym z cyklu, powstał jako monografia polskich i zagranicznych uczonych badających hiszpańską „sztukę poetycką”. Poezja, której początki związane są z rytuałem magicznym, sięgają samego źródła kultury i ludzkości.

Tom 15 (2007): Hispano-Polonica. Homenaje a Piotr Sawicki

Seria Estudios Hispánicos od 1992 r. wydawana jest przez Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Poszczególne tomy serii grupują teksty powiązane wspólnym tematem – iberyjsko-słowiańskie związki kulturowe, lingwistyka kontrastywna etc. Jest to jedyne periodyczne wydawnictwo hispanistyczne na rynku polskim. Celem serii jest przedstawienie naukowej działalności środowiska hispanistów polskich, bieżących rezultatów ich badań, wcześniejszego dorobku, a także współpracy z hispanistami z zaprzyjaźnionych ośrodków zagranicznych. Adresatami Estudios Hispánicos są przede wszystkim pracownicy i studenci kierunków iberystycznych oraz nauczyciele języka.