• Bezpieczeństwo energetyczne w społeczeństwie ryzyka

Bezpieczeństwo energetyczne w społeczeństwie ryzyka

DOI: https://doi.org/10.19195/2083-7763.10.10
Maria Miczyńska-Kowalska
Google Scholar Maria Miczyńska-Kowalska
Olga Filipiak
Google Scholar Olga Filipiak
Publikacja:

Abstrakt

W  artykule podjęto problematykę dotyczącą bezpieczeństwa energetycznego w  kontekście funkcjonowania społeczeństwa ryzyka. Podkreślono, że wobec pojawiających się nowych zagrożeń wynikających z powszechności ryzyka we współczesnym społeczeństwie i w gospodarce istotnego znaczenia nabierają kwestie związane z bezpieczeństwem energetycznym. Dlatego w opracowaniu poddano analizie zjawisko globalnego ryzyka. Zwrócono także uwagę na istotę i determinanty bez-pieczeństwa energetycznego. Przedstawiono dane obrazujące zapotrzebowania na energię w ostat-nich latach i prognozy na lata następne, ze szczególnym uwzględnieniem odnawialnych źródeł ener-gii. Wskazano, że wraz z rosnącym zapotrzebowaniem ludzkości na energię, rosną także problemy z  ochroną środowiska naturalnego. Omówiono zagrożenia bezpieczeństwa (przerwy w  dostawie energii elektrycznej (blackouty), surowców energetycznych oraz awarie, cyberataki). Przybliżono istotę energetyki prosumenckiej (jako tej działalności, która między innymi przyczynia się do ochro-ny środowiska), a także korzyści i zagrożenia związane z tym zjawiskiem. W pracy zastosowano me-tody analityczno-syntetyczną oraz statystyczną opartą na danych pochodzących z Międzynarodowej Agencji Energetyki.
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.