• Diagnoza potrzeb edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa osobistego w percepcji uczniów szkół podstawowych na przykładzie miasta powiatowego

Diagnoza potrzeb edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa osobistego w percepcji uczniów szkół podstawowych na przykładzie miasta powiatowego

DOI: https://doi.org/10.19195/2083-7763.10.18
Małgorzata Pychner
Google Scholar Małgorzata Pychner
Publikacja:

Abstrakt

W niniejszym referacie zaprezentowano wyniki badań ankietowych mających na celu zidentyfikowa-nie potrzeb i oczekiwań uczniów szkół podstawowych i gimnazjów wobec edukacji dla bezpieczeństwa. Przystępując do realizacji badań, punktem wyjścia uczyniono stwierdzenie, że aby skutecznie oddziały-wać na młodzież w zakresie bezpiecznych zachowań, należy dokonywać analizy zagrożeń charaktery-stycznych dla regionu, jak również diagnozować potrzeby samych odbiorców. Badaniami objęto grupę uczniów z trzech szkół znajdujących się na terenie Garwolina — jednego z miast powiatowych w wo-jewództwie mazowieckim. Ich celem było zdefiniowanie oczekiwań edukacyjnych młodzieży w kwestii bezpieczeństwa personalnego ograniczonego do zagrożeń związanych z przestępczością i patologiami społecznymi, które mogą stanowić podstawę do implementacji wskazywanych przez respondentów kwe-stii w działania szkół i instytucji realizujących zadania na rzecz bezpieczeństwa w regionie.
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.