• Critical Labour Studies in Hungary, Poland and the UK: Between crisis and revitalisation

Critical Labour Studies in Hungary, Poland and the UK: Between crisis and revitalisation

Adam Mrozowicki
Google Scholar Adam Mrozowicki
Paul Stewart
Google Scholar Paul Stewart
Violetta Zentai
Google Scholar Violetta Zentai
Publikacja:

Abstrakt

Critical Labour Studies in Hungary, Poland and the UK: Between crisis and revitalisation

This article explores the developments of critical labour studies in three countries, Hungary, Poland and the UK. Regardless of different historical trajectories and political contexts, the British, Hungarian and Polish critical labour studies were affected by similar challenges, such as 1 the marginalisation of the sociology of work in the academia; 2 loosening of the vital links between sociologists of work and workers’ movements; 3 relatedly, the relationship between these and the role of neo-liberal ideologies more broadly. Simultaneously, albeit with different intensity, we can observe some indicators of the renewal of critical traditions beyond the boundaries of institutionalised sociology and the formation of a new, interdisciplinary research fields in all three countries studied. The article concludes that the development of a CLS in Poland, the UK and Hungary can be linked to national trajectories of the respective labour movements, their relations with academic and other milieus, the legitimacy of critical neo-Marxist, socialist feminist and other intellectual traditions and specific conjunctures in critical social sciences.


Krytyczne studia nad światem pracy na Węgrzech, w Polsce i w Wielkiej Brytanii: między kryzysem a rewitalizacją

W niniejszym artykule analizujemy rozwój krytycznych studiów nad światem pracy CLS w trzech krajach, na Węgrzech, w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Pomimo odmiennych losów historycznych i kontekstów politycznych brytyjskie, węgierskie i polskie krytyczne studia nad światem pracy stanęły przed podobnymi wyzwaniami, takimi jak 1 marginalizacja socjologii pracy w świecie akademickim; 2 utrata żywotnych powiązań między socjologami pracy i ruchami pracowniczymi; 3 problemy powiązania między dwoma pierwszymi a znaczeniem ideologii neoliberalnych. Zarazem, choć z różnym natężeniem, obserwować możemy symptomy odnowy krytycznych tradycji badawczych poza granicami socjologii instytucjonalnej, a także formowanie się nowych, międzydyscyplinarnych pól badawczych we wszystkich trzech badanych krajach. We wnioskach twierdzimy, że rozwój krytycznych studiów nad światem pracy w Polsce, Wielkiej Brytanii i na Węgrzech może być powiązany ze zróżnicowanymi ścieżkami rozwoju ruchów pracowniczych w analizowanych krajach, ich związkami ze środowiskiem akademickim i innymi środowiskami, prawomocnością krytycznych neomarksistowskich, socjalistyczno-feministycznych i innych tradycji intelektualnych oraz pewną dozą przypadku w rozwoju nauk społecznych.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.