Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Special Issue (Number One): Social boundaries and meanings of work in the 21st-century capitalism

Published 15 stycznia 2016

Issue description

Przygotowany w całości w języku angielskim, pierwszy numer specjalny „Forum Socjologicznego” poświęcony został tematyce społecznych granic i znaczenia pracy w warunkach późnego kapitalizmu. Zebrane w tomie teksty autorów polskich i zagranicznych podejmują problemy zacierających się rozróżnień między pracą odpłatną i nieodpłatną, standardowym i niestandardowym zatrudnieniem, prekaryzacją i bezpieczeństwem w sferze zawodowej. Tom podzielony został na cztery części („Nowe wymiary pracy a badania społeczne”, „Nowe miejsca pracy i doświadczenia na rynku pracy”, „Prekaryjna praca i prekaryjne światy społeczne”, „Migracja, mobilność i społeczne granice pracy”), które uzupełnione zostały o sprawozdania z konferencji oraz recenzje książkowe. The first special issue of Forum Socjologiczne/Sociological Forum addresses the theme of the social boundaries and meanings of work in the conditions of late capitalism. The articles written by Polish and international scholars and collected in the volume tackle the problems of blurring and shifting distinctions between paid and unpaid work, standard and non-standard employment, as well as precarisation and security in the occupational sphere. The volume is divided into four parts (“New dimensions of work and social science research”, “New workplaces and labour market experiences”, “Precarious work and precarious social worlds”, “Migration, mobility and the social boundaries of work”) supplemented by conference reports and book reviews.

Artykuły