• Student workers: A new invisible proletariat? Evidence from the French case

Student workers: A new invisible proletariat? Evidence from the French case

Sylvie Contrepois
Google Scholar Sylvie Contrepois
Publikacja:

Abstrakt

Student workers: A new invisible proletariat? Evidence from the French case

The number of students present in the labour market tends to increase significantly as the duration of studies is growing. This article offers insight into specific issues related to student workforce employment rights and mobilisation. Using the data gathered in France during an EU funded research project, it reveals that students have a very specific approach to their work precariousness. Their main motivations turn to be outside of the workplace where they are only temporarily inserted and they prove very reluctant to act to improve their working conditions. Trade unions attitudes towards them vary from rejection to feeble support.


Pracujący studenci: nowy niewidoczny proletariat? Przypadek Francji


Liczba studentów obecnych na rynku pracy znacznie rośnie, ponieważ czas trwania studiów wydłuża się. Niniejszy artykuł oferuje wgląd w określone kwestie związane z prawami pracowniczymi studentów i ich mobilizacją. Wykorzystując dane zebrane we Francji w trakcie projektu badawczego finansowanego ze środków UE, niniejsza praca pokazuje, że studenci mają bardzo specyficzne podejście do niepewności swojej pracy. Okazuje się, że ich główne motywacje pozostają poza miejscem pracy, w którym znajdują się tylko tymczasowo, oraz że są bardzo niechętni działaniu w celu poprawy swoich warunków pracy. Postawy związków zawodowych wobec nich różnią się — od odrzucenia do słabego wsparcia.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.