• Pathways to citizenship: Performing neoliberal subjectivity through migration

Pathways to citizenship: Performing neoliberal subjectivity through migration

Radosław Polkowski
Google Scholar Radosław Polkowski
Publikacja:

Abstrakt

Pathways to citizenship: Performing neoliberal subjectivity through migration

In contribution to the debate about the effects of neoliberalism in post-socialist countries on East– West migration, the paper suggests that not only neoliberal policies, but also accompanying them emergent ideal of a neoliberal citizen, has influenced different aspects of these migrations. It looks at a category of Polish migrants in the UK for whom work abroad is a pursuit of inclusion in a community of value built around this ideal. In this way, the article reveals a new dimension to the role of the sending country and how its economy and ideologies shape and affect migrants’ choices and practices.


Ścieżki do obywatelstwa: realizacja neoliberalnej podmiotowości przez migrację

Nawiązując do debat na temat wpływu polityki neoliberalnej w krajach postsocjalistycznych na migracje do krajów Europy Zachodniej, artykuł sugeruje, że nie tylko neoliberalna polityka, lecz także kształtujący się model neoliberalnego obywatela, który jej towarzyszył, odegrały rolę we wspomnianych migracjach. Analiza skupia się na grupie migrantów z Polski do Wielkiej Brytanii, u których migracja jawi się jako dążenie do włączenia do wspólnoty wartości opartej na tym ideale. W ten sposób artykuł ukazuje nowy wymiar roli kraju wysyłającego oraz tego, jak jego gospodarka i dominujące w nim ideologie mogą kształtować i wpływać na decyzje i praktyki migrantów.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.