• Metoda semiotyczna a procesy kulturowe na pograniczach