Recenzenci

Dorota Brzozowska

Hanna Burkhardt

Piotr Chruszczewski

Stanisław Cygan

Estera Czoj

Mirosław Dawlewicz

Alfred Gall

Walery Pisarek

Renata Przybylska

Grażyna Sawicka

Magdalena Telus

Dorota Zdunkiewicz-Jedynak

Halina Zgółkowa

Urszula Żydek-Bednarczuk

 

 

Procedura recenzowania czasopisma


Formularz recenzji składa się z czterech części: oceny punktowej, wskazania mocnych i słabych stron artykułu, określenia, czy nadaje się on do publikacji oraz opisowego komentarza dla autora ze wskazaniem miejsc w tekście, które powinny zostać poprawione.
Część 1. Ocena punktowa
W skali 1-5 ocenia się następujące elementy, wpisując odpowiednią wartość punktową do okienka: a) aktualność poruszanej problematyki, b) oryginalność  podejścia do zagadnienia, c) sposób przedstawienia problemu (podstawy teoretyczne, konkretność, zakres tematyczny), d) przejrzystość struktury tekstu, e) jasność wywodu, f) wnioski (umiejętność wyciągania wniosków i ich zasadność), g) poprawność językowa.

Uzyskane w każdym okienku punkty sumuje się i oblicza średnią. Artykuł może być przyjęty do druku, jeśli średnia wynosi minimum 3 punkty. Przy wartości 1 lub 2 tekst nie jest publikowany.

Część 2.
A.    Mocne strony artykułu
B.    Słabe strony artykułu

Część 3. Czy artykuł nadaje się do publikacji?

Do druku bez zastrzeżeń i poprawek                

Do druku z uwzględnieniem uwag recenzenta        

Do druku po gruntownej przebudowie struktury
artykułu i sposobu przedstawienia problemu oraz        
naniesieniu poprawek wskazanych przez recenzenta

Artykuł nie nadaje się do druku                

Część 4. Komentarz opisowy dla autora