Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nagłówek strony

Recenzenci

Dorota Brzozowska

Hanna Burkhardt

Piotr Chruszczewski

Stanisław Cygan

Estera Czoj

Mirosław Dawlewicz

Alfred Gall

Walery Pisarek

Renata Przybylska

Grażyna Sawicka

Magdalena Telus

Dorota Zdunkiewicz-Jedynak

Halina Zgółkowa

Urszula Żydek-Bednarczuk

 

 

Procedura recenzowania czasopisma


Formularz recenzji składa się z czterech części: oceny punktowej, wskazania mocnych i słabych stron artykułu, określenia, czy nadaje się on do publikacji oraz opisowego komentarza dla autora ze wskazaniem miejsc w tekście, które powinny zostać poprawione.
Część 1. Ocena punktowa
W skali 1-5 ocenia się następujące elementy, wpisując odpowiednią wartość punktową do okienka: a) aktualność poruszanej problematyki, b) oryginalność  podejścia do zagadnienia, c) sposób przedstawienia problemu (podstawy teoretyczne, konkretność, zakres tematyczny), d) przejrzystość struktury tekstu, e) jasność wywodu, f) wnioski (umiejętność wyciągania wniosków i ich zasadność), g) poprawność językowa.

Uzyskane w każdym okienku punkty sumuje się i oblicza średnią. Artykuł może być przyjęty do druku, jeśli średnia wynosi minimum 3 punkty. Przy wartości 1 lub 2 tekst nie jest publikowany.

Część 2.
A.    Mocne strony artykułu
B.    Słabe strony artykułu

Część 3. Czy artykuł nadaje się do publikacji?

Do druku bez zastrzeżeń i poprawek                

Do druku z uwzględnieniem uwag recenzenta        

Do druku po gruntownej przebudowie struktury
artykułu i sposobu przedstawienia problemu oraz        
naniesieniu poprawek wskazanych przez recenzenta

Artykuł nie nadaje się do druku                

Część 4. Komentarz opisowy dla autora