• Teoretyczne i praktyczne implikacje pobytu osadzonych w wieku senioralnym w jednostkach penitencjarnych

Teoretyczne i praktyczne implikacje pobytu osadzonych w wieku senioralnym w jednostkach penitencjarnych

DOI: https://doi.org/10.19195/2084-5065.62.4
Eliza Major
Google Scholar Eliza Major
Publikacja:

Abstrakt

W polskim społeczeństwie z roku na rok następuje znaczny wzrost liczby osób starszych. Wraz z nim zwiększa się również populacja osób powyżej 60 roku życia skazanych na karę pozbawienia wolności. Jednocześnie w polskim systemie prawnym nie ma regulacji ustawowych, które odnosiłyby się do warunków i zasad odbywania kary przez osoby w wieku senioralnym. Przez pryzmat kwestii takich jak warunki bytowe w jednostkach penitencjarnych, właściwa opieka zdrowotna czy prawidłowe żywienie należy postrzegać sytuację osadzonych w podeszłym wieku przebywających w zakładach karnych w Polsce. Proces starzenia się społeczeństwa i związanego z nim wzrostu liczebności osób starszych w polskich zakładach karnych będzie z pewnością wymagał zmian polityki penitencjarnej i przepisów prawnych w odniesieniu do tej kategorii więźniów. Służba Więzienna stoi też przed wyzwaniem w zakresie dostosowywania oddziaływań resocjalizacyjnych do możliwości seniorów. Nieuchronne i postępujące zmiany biologiczne, psychiczne i społeczne starzenia się uzasadniają podstawę wypracowania odmiennego sposobu wykonywania kary wobec więźniów seniorów z uwzględnieniem odpowiednich warunków do odbywania kary i przy uwzględnieniu konieczności przeszkolenia kadry funkcjonariuszy pracujących z tą kategorią skazanych. Artykuł jest podjęciem próby zwrócenia uwagi na zarysowany problem oraz zasygnalizowania takich rozwiązań, które mogłyby przynieść oczekiwane efekty.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.