Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 62 (2021)

Teoretyczne i praktyczne implikacje pobytu osadzonych w wieku senioralnym w jednostkach penitencjarnych

  • Eliza Major
DOI
https://doi.org/10.19195/2084-5065.62.4
Przesłane
3 sierpnia 2022
Opublikowane
03-08-2022

Abstrakt

W polskim społeczeństwie z roku na rok następuje znaczny wzrost liczby osób starszych. Wraz z nim zwiększa się również populacja osób powyżej 60 roku życia skazanych na karę pozbawienia wolności. Jednocześnie w polskim systemie prawnym nie ma regulacji ustawowych, które odnosiłyby się do warunków i zasad odbywania kary przez osoby w wieku senioralnym. Przez pryzmat kwestii takich jak warunki bytowe w jednostkach penitencjarnych, właściwa opieka zdrowotna czy prawidłowe żywienie należy postrzegać sytuację osadzonych w podeszłym wieku przebywających w zakładach karnych w Polsce. Proces starzenia się społeczeństwa i związanego z nim wzrostu liczebności osób starszych w polskich zakładach karnych będzie z pewnością wymagał zmian polityki penitencjarnej i przepisów prawnych w odniesieniu do tej kategorii więźniów. Służba Więzienna stoi też przed wyzwaniem w zakresie dostosowywania oddziaływań resocjalizacyjnych do możliwości seniorów. Nieuchronne i postępujące zmiany biologiczne, psychiczne i społeczne starzenia się uzasadniają podstawę wypracowania odmiennego sposobu wykonywania kary wobec więźniów seniorów z uwzględnieniem odpowiednich warunków do odbywania kary i przy uwzględnieniu konieczności przeszkolenia kadry funkcjonariuszy pracujących z tą kategorią skazanych. Artykuł jest podjęciem próby zwrócenia uwagi na zarysowany problem oraz zasygnalizowania takich rozwiązań, które mogłyby przynieść oczekiwane efekty.