Spis wszystkich numerów

Tom 60 (2021)

The volume is devoted to current problems and research possibilities in the field of document research. It includes original articles on questioned document examination and handwriting research as well as the use of new technologies in document analysis. The interdisciplinary approach adopted by the authors of individual studies is fully justified and extremely desirable in practice. The articles were written primarily by professional experts dealing with document research, also on an experimental level. Reading the volume should make it easier to understand the often complex and multidimensional rules applicable to document examination and assess the usefulness of their results in practice.

Tom 59 (2021)

The presented volume is related to current problems in the field of document research and fingerprint examinations. In particular, it includes original articles related to new developments in the field of handwriting research and questioned document examination as well as the use of documents for the purpose of fingerprint evidence and committing a crime. It should be emphasized that the specificity of handwriting analysis, QDE, and fingerprint examinations as well as the interdisciplinary character of the research require international cooperation and discussion. The volume is a valuable source of knowledge on selected problems of fingerprint examination and contemporary advances in scientific document examination.

Tom 58 (2020)

Niniejszy 58 tom „Nowej Kodyfikacji Prawa Karnego” zawiera dziesięć artykułów, w większości będących pokłosiem ubiegłorocznej konferencji pt. „Reintegracja społeczna wobec ograniczeń penitencjarnych i środowiskowych”. Poświęcony jest problemom zapobiegania przestępstwom i readaptacji społecznej ich sprawców w Polsce i u południowych sąsiadów.

Tom 57 (2020)

Kierowany do rąk czytelnika kolejny tom „Nowej Kodyfikacji Prawa Karnego” to głos ekspercki, który powinien być uwzględniany w strategiach walki z przestępczością. Opracowania tu zebrane wpisują się w tradycję otwartej i rzeczowej dyskusji, jaka prowadzona jest na łamach NKPK od wielu już lat. W tym tomie odnajdujemy spektrum problemów natury prawnokarnej, procesowej, wykonawczej oraz zagadnienia kryminologiczne z obszaru polityki kryminalnej oraz kryminalistyki. Są one cennym uzupełnieniem wiedzy z zakresu nauk kryminologicznych. Wartością tych opracowań jest ich wyraźna koncentracja na aktualnych problemach zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Autorzy podejmują istotne problemy natury praktycznej i teoretycznej, co jest niewątpliwie zaletą publikowanych artykułów.

Tom 56 (2020)

Tom 56 NKPK prezentuje dość zwarty tematycznie panel opracowań związanych z problemami kryminalistycznymi oraz prawnokarnymi. Wśród zagadnień poruszanych w niniejszym tomie odnajdziemy interesujące rozważania dotyczące zniesławienia, analizę w zakresie weryfikacji wersji zabójstwa w przypadkach zaginięcia człowieka oraz inne zagadnienia związane z dowodzeniem w przypadku zabójstwa. Wśród opracowań znalazły się także artykuły poświęcone czynnościom oględzinowym realizowanym w toku postępowania karnego. Teksty zebrane w kierowanym do czytelników tomie krytycznie analizują wprowadzane i proponowane nowe rozwiązania. Niestety uwagi autorów nie są brane pod uwagę przez ustawodawcę, który często tworzy prawo bez konsultacji ze specjalistami i bez przeprowadzenia środowiskowych konsultacji. Dobrze, że przynajmniej pozyskany szeroki krąg czytelników ma sposobność zapoznania się z poglądami pracowników nauki i przedstawicieli praktyki, które pozostają w opozycji do treści zawartych w nowych regulacjach ustawowych, a nawet wyraźnie wskazują nieprawidłowości w stosowaniu prawa.

Tom 55 (2020)

Tom LV „Nowej Kodyfikacji Prawa Karnego” jest owocem Ogólnopolskiej Konferencji Zdrowia Psychicznego, która odbyła się 9 października 2019 roku w Lesznie. Patronat nad tym przedsięwzięciem naukowym sprawowali Prezydent Miasta Leszna, JM Rektor Uniwersytetu SWPS oraz Wielkopolska Izba Lekarska. Zebrane opracowania dotyczą problemu wpływu zdrowia psychicznego na bezpieczeństwo publiczne, koncentrują się wokół tematyki współczesnych zagrożeń zdrowia psychicznego i podniesienia kompetencji społeczeństwa w zakresie niesienia pomocy w tej dziedzinie. Warto zauważyć, że równie istotnym zadaniem była próba odniesienia się przez autorów do walki ze stygmatyzacją osób cierpiących na zaburzenia psychiczne. Wskazana grupa jest szczególnie narażona na dyskryminację w różnych sferach życia, a stereotypowe postrzeganie jej przez ogół społeczeństwa z pewnością nie służy procesowi jej asymilacji z osobami zdrowymi.

Tom 54 (2019)

Kierowany do czytelnika tom 54 to wynik dyskusji, która odbyła się podczas konferencji naukowej „XX lat Kodeksu Karnego Wykonawczego” (Wrocław, 31 maja 2019 roku). „Jubileusz Kodeksu”, a zwłaszcza spotkanie uczestników konferencji, były doskonałą platformą do oceny przyjętych w 1997 roku rozwiązań w zakresie wykonywania kar i środków reakcji na przestępstwo. Wśród toczących się dyskusji i polemik zrodziła się inicjatywa opracowania specjalnego tomu poświęconego ostatniemu dwudziestoleciu obowiązywania Kodeksu karnego wykonawczego. Wyłaniający się obraz to nieustanna reforma prawa, poszukiwanie nowych, skuteczniejszych rozwiązań i doskonalenie istniejących. Jednocześnie wielokrotnie byliśmy świadkami „psucia prawa”, w postaci nieprzemyślanych regulacji, wynikających często z populistycznych tendencji, bardzo żywych w Polsce. Dwadzieścia ostatnich lat pokazuje, że w wielu fragmentach założenia, które legły u podłoża kodyfikacji karnej z 1997 roku, były bardzo trafne i pozwoliły na zbudowanie najczęściej dobrze działającego systemu wykonywania kar. Oczywiście nie wszystkie rozwiązania i instytucje się sprawdziły , a ich ewolucja to w wielu wypadkach dowód na dobre łączenie się nauki z praktyką.

Tom 53 (2019)

Zebrane w tomie opracowania koncentrują się głównie na zagadnieniu prognozowania i szacowania ryzyka w stosunku do sprawców czynów zabronionych. W dyskusji nad metodami i narzędziami szacowania ryzyka zwraca się uwagę na potrzebę ich stałego doskonalenia i empirycznego weryfikowania. Autorzy prezentują różne aspekty i oceny w perspektywie teoretycznych i praktycznych zagadnień związanych z jednym z najbardziej aktualnych problemów szeroko rozumianych nauk kryminologicznych. Z dystansem odnoszą się do rozstrzygnięć, które budzą wiele kontrowersji i powinny być przedmiotem stałej dyskusji. Przedstawione opracowania to interesujący głos w dyskusji naukowej z tego obszaru.

Tom 52 (2019)

Zebrane w tomie 52 NKPK publikacje to głos różnych przedstawicieli szeroko rozumianych nauk kryminologicznych prezentujących wybrane problemy w perspektywie teoretycznej, dogmatycznej i międzynarodowej. Przedstawione w niniejszym tomie poglądy i opinie poruszają tematy istotne pod względem poznawczym, co więcej, są to opracowania oryginalne względem istniejących publikacji. W perspektywie dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości stanowią ważny i potrzebny głos w dyskusji nad nowym kształtem strategii ograniczania i kontrolowania zjawiska przestępczości.

Tom 51 (2019)

Tom 51 NKPK prezentuje opracowania koncentrujące się na kilku bardzo zróżnicowanych problemach szeroko rozumianych nauk penalnych. Zebrane w tomie publikacje to głos różnych przedstawicieli szeroko rozumianych nauk kryminologicznych prezentujących wybrane problemy w perspektywie teoretycznej, dogmatycznej i kryminalistycznej. Przedstawione w niniejszym tomie poglądy i opinie poruszają tematy istotne pod względem poznawczym, co więcej, są to opracowania oryginalne względem istniejących publikacji. W perspektywie dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości stanowią ważny i potrzebny głos w dyskusji nad nowym kształtem strategii ograniczania i kontrolowania zjawiska przestępczości.

Tom 50 (2018)

Kierowane do rąk czytelnika opracowania, jak to ma miejsce już od wielu lat (50 tomów), poruszają różne wątki związane z ograniczaniem zjawiska przestępczości. Wśród zebranych tekstów znalazły się opracowania z zakresu prawa karnego materialnego, procesu karnego, prawa karnego wykonawczego oraz ze sfery polityki kryminalnej. Zagadnienia poruszane w tomie można wpisać w przestrzeń kontroli przestępczości. Jest to proces celowy, wymagający zaangażowania dużych sił i środków ekonomicznych oraz organizacyjnych, który powinien być oparty na doświadczeniu empirycznym. Społeczeństwo, w imieniu którego sprawowany jest wymiar sprawiedliwości, musi być o tym fakcie rzeczowo informowane, powinno zdawać sobie sprawę z kosztów polityki kryminalnej. Przestępczość tak w ujęciu zjawiska, jak w indywidualnym przypadku, jest jedną z najbardziej oczywistych odmian ryzyka, z jakimi spotykamy się współcześnie. Konieczność kontroli ryzyka to działania skierowane na jednostkę, ale także próba oddziaływania na całe społeczeństwa. Jednym z głównych zadań nowoczesnego państwa jest kontrola przestępczości. Stosowane obecnie strategie walki z tą kategorią przestępczością dalekie ciągle są od stworzenia efektywnego modelu.

Tom 49 (2018)

Prezentowany tom poświęcony został aktualnym zagadnieniom z dziedziny szeroko rozumianych badań dokumentów. W szczególności znalazły się tutaj artykuły poświęcone badaniom pisma ręcznego i ich wykorzystaniu w praktyce oraz badaniom dokumentów historycznych. Osobną grupę stanowią te, które dotyczą najnowszych zagadnień z zakresu technicznej analizy dokumentów. Interdyscyplinarność współczesnych badań dokumentów uzasadnia potrzebę ich umiędzynarodowienia. W tym kontekście wymiana myśli jest nieodzowna. Odzwierciedleniem tego postulatu są zawarte w tomie opracowania napisane przez ekspertów dokumentów pochodzących z różnych krajów. Niniejszy tom stanowi interesujące źródło wiedzy o dokumencie i jego badaniach.

Tom 48 (2018)

W okresie od powstania „Nowej Kodyfikacji Prawa Karnego” jako specjalistycznego Wydawnictwa (1997 rok) do dzisiaj przygotowano i oddano w ręce czytelników naszego Wydawnictwa już 47 tomów. Opracowania prezentowane na łamach czasopisma koncentrowały się przez ten czas na rozwiązaniach i problemach nowego skodyfikowanego prawa karnego, karnego procesowego, prawa karnego wykonawczego i prawa karnego skarbowego. Równie często dotykały one najbardziej aktualnych problemów nauk kryminologicznych, w ujęciu zarówno krajowym, jak i międzynarodowym.
Autorzy opracowań podejmowali próbę przedstawienia teoretycznych i praktycznych materii związanych z nowym stanem prawnym. Krytycznie, ale zawsze merytorycznie, odnosili się do rozstrzygnięć, które budziły wiele kontrowersji ze względu na ich małą precyzję. Podnoszone były uwagi o względnej przydatności wielu nowych rozwiązań, które często utrudniały zwalczanie szybko rosnącej i zmieniającej się co do form przestępczości. Wielu autorów zgłaszało postulaty zmian w obowiązującym stanie prawnym, lecz także z dystansem odnosiło się do zbyt daleko idących propozycji nowelizacyjnych systemu szeroko rozumianego prawa karnego. „Ustawiczna reforma” prawa karnego nie jest złem sama w sobie, problemem są te zmiany, które okazują się sprzeczne z dorobkiem nauki i wyraźnie odbiegają od potrzeb praktyki lub są kontrowersyjne w perspektywie ich efektywności. Reforma ciągle trwa, a jej efekt jest trudny do przewidzenia.
Wydaje się, że proces dalszej, gruntownej zmiany szeroko rozumianego prawa karnego nadal będzie postępował. Zapowiada się bowiem przeorientowanie polityki karnej, jej zaostrzenie, co zapewne zaowocuje odchodzeniem od zasad, które wytyczały rozwiązania dotąd obowiązujących kodeksów. Proces ten jest bardzo niepokojący, co stanowi wyzwanie dla środowisk naukowych, które powinny stale realizować swoją rolę eksperta, który krytycznie i wnikliwie analizuje i ocenia przedstawiane rozwiązania.

Tom 47 (2018)

„Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego” to publikacja skierowana do środowisk naukowych oraz praktyków zajmujących się walką ze zjawiskiem przestępczości (zwłaszcza w zakresie nowych zagrożeń oraz skutecznych metod przeciwdziałania przestępczości). Wymiana myśli realizowana w ramach czasopisma naukowego to dyskurs rzetelny, oparty na wynikach badań naukowych i wiedzy, weryfikowany w ramach eksperckich recenzji oraz czasami bardzo żywych dyskusji naukowych. Zebrane w niniejszym tomie opracowania poruszają tematy istotne pod względem poznawczym, a co więcej, są to teksty oryginalne względem istniejących publikacji. W przyszłości mogą otwierać nowe perspektywy badawcze. Wydaje się, że mogą być także interesujące dla czytelnika zagranicznego.

Tom 46 (2017)

W nowym, 46 tomie „Nowej Kodyfikacji Prawa Karnego” czytelnik znajdzie opracowania koncentrujące się na problemach dogmatycznych prawa karnego. Zebrane w tomie publikacje to głos różnych przedstawicieli szeroko rozumianych nauk kryminologicznych, prezentujących wybrane problemy w perspektywie teoretycznej, dogmatycznej i międzynarodowej. Przedstawione poglądy i opinie poruszają tematy istotne pod względem poznawczym, co więcej są to opracowania oryginalne względem istniejących publikacji. W perspektywie dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości stanowią ważny i potrzebny głos w dyskusji nad nowym kształtem strategii ograniczania i kontrolowania zjawiska przestępczości.

Tom 45 (2017)

Współczesne realia determinują konieczność wieloobszarowego podejścia do problematyki badań dokumentów. W stosunku do praktyki skutkuje to potrzebą stałego i zarazem wszechstronnego zapoznawania się z aktualnym stanem badań w tym zakresie. Prezentowany tom poświęcony jest zagadnieniom z obszaru badań dokumentów. Obejmują one różne tematyki wykorzystujące wiedzę kryminalistyczną, prawnodowodową, a także z pogranicza innych dziedzin i dyscyplin naukowych. W szczególności znalazły się tu artykuły poświęcone kryminalistycznym badaniom dokumentów, stopniu pewności wydawanych opinii przy użyciu metod statystycznych, wartości dowodowej i diagnostycznej ekspertyzy dokumentów, wykorzystaniu elementów grafologicznych oraz badań technicznych na potrzeby analiz pismoznawczych. Międzynarodowa współpraca, której efektem jest wymiana poglądów naukowych na gruncie badań dokumentów, jest konieczna. Odzwierciedleniem tego postulatu są zawarte w tomie oryginalne i nowatorskie opracowania przedstawicieli świata nauki i praktyki. Niniejsze opracowanie powinno stanowić źródło wiedzy o dokumencie i jego współczesnych badaniach nie tylko dla ekspertów, organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Skierowane jest również do adwokatów, radców prawnych, notariuszy oraz tych osób, które chciałyby zapoznać się aktualną kondycją i rozwojem badań dokumentów w różnych krajach.

Tom 44 (2017)

Prezentowany tom zawiera artykuły poświęcone szerokiej problematyce badań dokumentów. Czytelnik znajdzie tu opracowania zarówno natury stricte kryminalistycznej, prawnodowodowej, jak i z pogranicza innych dyscyplin naukowych odnoszące się do dokumentu i jego badań. W publikacji znalazły się artykuły poświęcone kryminalistycznej analizie pisma i podpisów, technicznym badaniom dokumentów, zawierające prezentacje wyników badań psychologicznych ukazujących korelacje między stanami psychofizjologicznymi człowieka a jego pismem. Niniejszy tom zawiera ponadto opracowania dotyczące współpracy organu procesowego z biegłym oraz kontroli kwalifikacji biegłych z dziedziny badań dokumentów. Międzynarodowa współpraca i wymiana poglądów naukowych na gruncie badań dokumentów jest konieczna, stąd odzwierciedlenie w tomie znalazły opracowania indywidualne oraz współautorskie naukowców i praktyków z różnych krajów. Publikacja skierowana jest nie tylko do ekspertów zajmujących się profesjonalnie problematyką badań dokumentów oraz przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości i szeroko rozumianych organów ścigania, lecz powinna także stanowić istotne źródło wiedzy dla studentów prawa oraz innych kierunków studiów. Artykuły zawarte w tomie uwzględniają dotychczasowe możliwości i dorobek na polu badań dokumentów.

Tom 43 (2017): Księga Jubileuszowa Profesora Tomasza Kaczmarka

Z recenzji prof. Jerzego Skorupki: "Recenzowane dzieło stanowi Księgę Jubileuszową ofiarowaną Profesorowi Tomaszowi Kaczmarkowi z okazji Jego osiemdziesiątej rocznicy urodzin. Księga stanowi wyraz uznania złożony Profesorowi za Jego wkład w naukę prawa karnego i aktywność naukową. Dość powiedzieć, że w latach 2006–2016 Profesor Tomasz Kaczmarek opublikował ponad 50 prac naukowych dotyczących zagadnień podstawowych dla nauki o przestępstwie i karze oraz zagadnień metodologicznych, aksjologicznych i kryminalnopolitycznych prawa karnego. Brał udział w 16 przewodach doktorskich i habilitacyjnych, w 8 przewodach o nadanie tytułu naukowego profesora oraz przewodzie dotyczącym nadania tytułu doktora honoris causa. Opublikowanie Księgi Jubileuszowej jest zatem ze wszech miar uzasadnione i pożądane. W opracowaniu tego dzieła wzięło udział 33 autorów, którzy przedstawili 30 opracowań o jednoznacznie naukowym charakterze. […] Recenzowane dzieło powinno wzbudzić zainteresowanie osób zajmujących się nie tylko dogmatyką prawa karnego, lecz także praktyką stosowania prawa, a Księga Jubileuszowa Profesora Tomasza Kaczmarka powinna znaleźć się w bibliotece każdego prawnika."

Tom 42 (2016)

Kolejny tom „Nowej Kodyfikacji Prawa Karnego” to zbiór opracowań przygotowanych w języku angielskim, prezentujących wybrane problemy szeroko rozumianych nauk kryminologicznych w perspektywie teoretycznej, dogmatycznej i międzynarodowej. W ocenie zespołu redakcyjnego przedstawione w niniejszym tomie poglądy i opinie poruszają tematy istotne pod względem poznawczym, co więcej są to opracowania oryginalne względem istniejących publikacji. W perspektywie przyszłości mogą one otwierać nowe przestrzenie badawcze zwłaszcza w zakresie analiz prawnoporównawczych. Wydaje się, że szczególnie interesujące mogą one być dla czytelnika zagranicznego.

Tom 41 (2016)

„Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego” to czasopismo o utrwalonej pozycji na rynku czytelniczym, posiadające sporą grupę czytelników, rekrutujących się pośród przedstawicieli nauki, praktyki oraz studentów i doktorantów. Kolejny tom to zbiór opracowań prezentujących wybrane problemy szeroko rozumianych nauk kryminologicznych w perspektywie teoretycznej, dogmatycznej i międzynarodowej. Opracowania zebrane w niniejszym tomie są cennym uzupełnieniem wiedzy prawniczej z obszaru nauk kryminologicznych. Wartością przedstawianych opracowań jest ich wyraźna koncentracja na aktualnych problemach tak krajowych, jak i zagranicznych. Autorzy podejmują istotne problemy natury praktycznej i teoretycznej, co jest niewątpliwie zaletą zebranych opracowań.

Tom 40 (2016)

Tom 40 „Nowej Kodyfikacji Prawa Karnego” poświęcony jest karze ograniczenia wolności. Przedmiotowa sankcja w świetle założeń polityki kryminalnej ma stanowić jeden z głównych instrumentów walki z przestępczością. Mimo długiej tradycji sankcja ta ciągle nie spełnia stawianych przed nią oczekiwań. Zebrane w tomie opracowania przedstawiają karę ograniczenia wolności w bardzo wielu kontekstach, co już samo w sobie stanowi cenne uzupełnienie dotychczasowych rozważań w tym obszarze. Warto także podkreślić, że zabrane w tomie opracowania prezentują myśl prawną wiodących ośrodków naukowych w Polsce (Gdańsk, Białystok, Toruń, Kraków i Wrocław).

Tom 39 (2016)

Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego to czasopismo o utrwalonej pozycji na rynku czytelniczym, posiadające sporą grupę czytelników, rekrutujących się pośród przedstawicieli nauki, praktyki oraz studentów i doktorantów. Kolejny tom to zbiór opracowań przygotowanych, prezentujących wybrane problemy szeroko rozumianych nauk kryminologicznych w perspektywie teoretycznej, dogmatycznej i międzynarodowej. W ocenie zespołu redakcyjnego przedstawione w niniejszym tomie poglądy i opinie poruszają tematy istotne pod względem poznawczym, co więcej są to opracowania oryginalne względem istniejących publikacji. W perspektywie bardzo rozległych zmian, jakie dokonały się w 2015 i 2016 r w przestrzeni prawa karnego, stanowią ważny i potrzebny głos w dyskusji nad ustawiczną reforma polskiego prawa karnego.