Spis wszystkich numerów

Tom 31 (2014)

Kolejny, XXXI tom „Nowej Kodyfikacji Prawa Karnego” ukazuje się, gdy przedmiotem ożywionej dyskusji staje się rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy — Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw w wersji przedstawionej w piśmie z dnia 17 kwietnia 2014 r. (DPK-I-400-12/13/2 140418-00185) wraz z obszernymi uzasadnieniami. Przedstawione propozycje to bardzo głęboka ingerencja w przestrzeń obowiązujących regulacji prawnokarnych. Autorzy projektu nie ukrywają, że postulowane zmiany są próbą przebudowy fundamentów całego systemu szeroko rozumianego prawa karnego. W konsekwencji zakładają oni także istotne zmiany w zakresie kształtu polityki karnej, do których impulsem ma być nowe ustawodawstwo prawnokarne. Czasopismo wydawane przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, za pośrednictwem publikujących na jego łamach autorów, aktywnie uczestniczy w debacie nad stanem i przyszłością prawa karnego i polityki kryminalnej. W duchu tej tradycji oraz zgodnie z wymogami współczesności wszystkich czytelników czasopisma oraz autorów zainteresowanych publikacją na jego łamach pragniemy poinformować o kolejnych zmianach organizacyjnych, które w zamierzeniu redakcji mają zwiększyć jego atrakcyjność oraz dostępność. Od tego tomu „Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego” staje się kwartalnikiem. Zmiana częstotliwości ukazywania się czasopisma pozwoli szybciej reagować na aktualne wydarzenia oraz przyczyni się do ożywienia dyskusji naukowej w dziedzinie nauk penalnych. (ze Wstępu dra hab. Tomasza Kalisza, prof. nadzw. UWr)

Tom 30 (2014)

Trzydziesty numer „Nowej Kodyfikacji Prawa Karnego” zawiera liczne omówienia teoretycznych i praktycznych zagadnień związanych z procesem nowelizowania prawa karnego. Kolejne części tomu (Prawo karne materialne, Prawo karne procesowe, Prawo karne wykonawcze i Nauki pokrewne) podejmują tematy poświęcone różnorodnej problematyce nauk penalnych. Znajdziemy tu artykuły dotyczące m.in.: probacyjnego naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem (A. Muszyńska), roli i zadań prokuratora w przesłuchaniu małoletnich świadków (J. Pawlik-Czyniewska), praw osób pozbawionych wolności (B. Myrna) czy odroczenia kary pozbawienia wolności wobec kobiet (K. Mrozek, K. Sitnik). Autorzy piszący w „Nowej Kodyfikacji Prawa Karnego” to przedstawiciele świata nauki, ale także praktyki prawniczej, dlatego zbiór ten stanowi — dla studentów, praktyków i naukowców — cenne źródło wiedzy oraz forum wymiany myśli.

Tom 29 (2013)

Autorzy artykułów, zamieszczonych w dwudziestym dziewiątym numerze serii „Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego”, prezentują kwestie związane ze zmianami w polskim prawie karnym materialnym, procesowym i wykonawczym. Nie zabrakło również miejsca dla problematyki czynów przepołowionych oraz zagadnienia odstąpienia od wymierzenia kary za wykroczenia skarbowe; tom zawiera także rozważania na temat praktycznego wymiaru artykułu 14b ustawy o prokuraturze. Już tradycyjnie tytuł ten jest polecany teoretykom prawa, jego praktykom i studentom.

Tom 28 (2012)

Dwudziesty ósmy numer „Nowej Kodyfikacji Prawa Karnego”, pierwszy raz pod redakcją Tomasza Kalisza, zawiera liczne omówienia teoretycznych i praktycznych zagadnień związanych z procesem nowelizowania prawa karnego. Kolejne części tomu (Prawo karne materialne, Prawo karne procesowe, Prawo karne wykonawcze i Nauki pokrewne) podejmują tematy poświęcone różnorodnej problematyce nauk penalnych. Znajdziemy tu artykuły dotyczące m.in.: kontrowersji związanych z kryminalizacją przerywania ciąży (A.M. Kania), koncepcji tymczasowego aresztowania i jego zastosowania w praktyce (T. Kalisz), sytuacji prawnej osadzonych będących rodzicami (A. Kwieciński) czy odpowiedzialności nieletnich za przestępstwa i wykroczenia skarbowe (J. Sawicki). Autorzy piszący w „Nowej Kodyfikacji Prawa Karnego” to przedstawiciele świata nauki, ale także praktyki prawniczej, dlatego zbiór ten stanowi — dla studentów, praktyków i naukowców — cenne źródło wiedzy oraz forum wymiany myśli.

Tom 27 (2011)

Dwudziesty siódmy tom z serii „Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego” przedstawia zagadnienia związane z wielokrotnie nowelizowanymi polskimi kodeksami: karnym, postępowania karnego oraz karnym wykonawczym. Publikacja podzielona została na cztery części dotyczące prawa karnego materialnego, procesowego, wykonawczego oraz nauk pokrewnych. Ze względu na wysokie walory naukowe zawartych w tomie opracowań, zapewne spotka się on z dużym zainteresowaniem nie tylko pracowników nauki, ale także praktyków i studentów.

Tom 26 (2010)

Autorzy opracowań podjęli próbę przedstawienia problemów teoretycznych i praktycznych związanych z nowymi unormowaniami zmianami wprowadzanymi ustawami nowelizującymi kodeksy. W tomie zawarte są krytyczne uwagi do rozstrzygnięć „nieustającej reformy" prawa, sprzecznych z dorobkiem naukowym oraz niesprzyjających usprawnieniu praktyki. Ze względu na wysokie walory naukowe publikacja z pewnością zostanie wykorzystana przez naukowców i studentów zajmujących się prawem karnym materialnym, procesowym i wykonawczym.

Tom 25 (2009)

Dwudziesty piąty tom Nowej kodyfikacji prawa karnego wydawanej od dwunastu lat pod redakcją prof. Leszka Boguni zawiera opracowania, które dotyczą zagadnień związanych z obecnie obowiązującymi kodeksami: karnym, postępowania karnego i karnym wykonawczym. Zostały one uchwalone w 1997 roku i od tamtej pory były wielokrotnie nowelizowane, co budzi żywe zainteresowanie nie tylko teoretyków, ale przede wszystkim praktyków, którzy również wypowiedzieli się w tej publikacji. Podjęto m.in. problem: relacji między zniesławieniem i zniewagą, ekstradycji, przymusu bezpośredniego czy mechanizmów międzynarodowej ochrony praw człowieka.