Tom 30 (2013)

Artykuły

Słowo wstępne
30, 2013, Strony 9 - 9
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
O kwalifikowanych typach zabójstwa we francuskim prawie karnym
30, 2013, Strony 13 - 27
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Obowiązek zwrotu korzyści majątkowej uzyskanej z przestępstwa popełnionego przez inną osobę
30, 2013, Strony 29 - 44
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
O przestępnym i nieprzestępnym zaniechaniu udzielenia pomocy w niebezpieczeństwie w ujęciu kodeksu karnego z 1997 r. Część II
30, 2013, Strony 45 - 54
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Funkcje ustawowej defi nicji przygotowania do przestępstwa. Zarys problematyki
30, 2013, Strony 55 - 72
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wybrane aspekty probacyjnego naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem
30, 2013, Strony 73 - 88
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Korzyści pochodzące z popełnienia czynu zabronionego i ich legalizacja
30, 2013, Strony 89 - 104
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zaliczenie okresu zatrzymania prawa jazdy na poczet zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych
30, 2013, Strony 107 - 116
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Uwagi w sprawie uzyskiwania opinii o stanie zdrowia psychicznego sprawców przestępstw w toku postępowania karnego
30, 2013, Strony 117 - 132
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Rola i zadania prokuratora w przesłuchaniu małoletnich świadków na podstawie art. 185a k.p.k. i art. 185b k.p.k.
30, 2013, Strony 133 - 153
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Biegły psycholog a odebranie i ocena zeznań małoletniego świadka w procesie karnym
30, 2013, Strony 155 - 172
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Warunkowe zwolnienie z reszty kary pozbawienia wolności z perspektywy problemów z ustalaniem treści i kierunku prognozy kryminologicznej
30, 2013, Strony 175 - 190
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Procedura wymiaru i wykonania kar dyscyplinarnych wobec skazanych na karę pozbawienia wolności. Część II art. 146 k.k.w.–art. 149 k.k.w.
30, 2013, Strony 191 - 206
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Prawa osób pozbawionych wolności w świetle Konstytucji RP i Kodeksu karnego wykonawczego
30, 2013, Strony 207 - 220
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego — przesłanki materialne
30, 2013, Strony 221 - 233
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Odroczenie kary pozbawienia wolności wobec kobiet
30, 2013, Strony 235 - 245
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Obrona z urzędu w stadium wykonawczym w świetle projektu ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
30, 2013, Strony 247 - 263
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Oględziny zwłok i miejsca ich znalezienia w przypadku uduszenia gwałtownego
30, 2013, Strony 267 - 282
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Naprawienie szkody w Kodeksie wykroczeń
30, 2013, Strony 283 - 295
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Strony redakcyjne i spis treści
30, 2013, Strony 1 - 8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF