• Opis jednostki leksykalnej „covidianin”

Opis jednostki leksykalnej „covidianin”

DOI: https://doi.org/10.19195/2083-5345.13.7
Olga Matyjaszczyk-Łoboda
Google Scholar Olga Matyjaszczyk-Łoboda
Publikacja:

Abstrakt

Celem artykułu jest opis jednostki leksykalnej covidianin. W artykule ustalono zapis ortograficzny omawianego leksemu oraz jego budowę słowotwórczą. Następnie opisano znaczenie tego leksemu oraz zakres jego użycia. Znaczenie badanej jednostki leksykalnej wyszczególniono na podstawie dostępnych definicji, zgromadzonego materiału językowego oraz materiału graficznego. W artykule opisane zostały ponadto synonimia i antonimia leksemu covidianin, co pozwoliło doprecyzować zakres użycia opisywanego leksemu.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.