• Joseph Stalin’s statements on language and linguistics as verbal acts of autocracy

Joseph Stalin’s statements on language and linguistics as verbal acts of autocracy

Paweł Nowak
Google Scholar Paweł Nowak
Rafał Zimny
Google Scholar Rafał Zimny
Publikacja:

Abstrakt

Wypowiedzi Józefa Stalina na temat języka i językoznawstwa jako werbalne przejawy autokracji

Celem pracy jest przedstawienie z perspektywy metajęzykowej poglądów Stalina na język i językoznawstwo traktowanych tutaj jako integralna część kontrolowanego przez państwo systemu propagandy w Związku Radzieckim w latach 50. XX w.

     Prezentacja historycznego i społecznego kontekstu, który umożliwił Stalinowi krytyczną analizę teorii językoznawczej Nikołaja Marra, poprzedza omówienie głównych aspektów tej teorii, co z kolei stanowi tło krótkiej analizy poglądów językoznawczych Stalina i ich roli w konstruowaniu propagandowego dyskursu.
     Zdaniem autorów wypowiedzi Stalina dotyczące języka i językoznawstwa są przejawami jego władzy nad imperium sowieckim, jego ideologią i językiem.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.