O czasopiśmie

„Prace Literackie” są recenzowanym czasopismem naukowym wydawanym przez Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukazują się od grudnia 1956 roku. „Prace Literackie” są czasopismem o profilu literaturoznawczym, uwzględniającym szerokie konteksty interpretacyjne literatury polskiej i światowej.

Czytaj więcej
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydawnictwo „Szermierz”
ISSN: 0079-4767
10.19195/0079-4767
Licencja

Indeksacja

  • EBSCO
  • Erih Plus
  • Cambridge Scientific Abstracts (CSA, ProQuest)
  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)

Kontakt do redakcji

Redakcja „Prac Literackich”
pl. Nankiera 15b
50−140 Wrocław


Redaktor naczelny: prof. dr hab. Małgorzata Łoboz
e-mail: malgorzata.loboz@uwr.edu.pl
Sekretarz redakcji: dr Olga Taranek-Wolańska
e-mail: olga.taranek-wolanska@uwr.edu.pl

Aktualny numer

Tom 62 (2023)

Głównym tematem 62 tomu „Prac Literackich” są reinterpretacje nurtu balladowego, który w polskiej literaturze został zapoczątkowany przez Ballady i romanse Adama Mickiewicza. Łukasz Piaskowski analizuje, jak obecne w nich romantyczne pejzaże dźwiękowe wpłynęły na zmianę sposobu poznawania świata za pomocą słuchu w poezji. Martyna Baśkiewicz zwraca z kolei uwagę na uwikłane między zbrodnią a zaklęciem Mickiewiczowskie bohaterki, będące nowym typem postaci literackich przejawiających pewne symptomy chorób psychicznych.

Dział tematyczny pisma uzupełniają artykuł Mariana Pacholaka poświęcony nieznanym listom Jana Czeczota do Adolfa Kobylińskiego z Cieszewili koło Baranowicz (obecnie Białoruś) oraz Wiktorii Konopki-Wilk porównującej motywy opium w prozie Antoniego Ossendowskiego i Wacława Sieroszewskiego.

Numer zamykają recenzja książki Ireny Poniatowskiej Chopin w poezji oraz wspomnienie o jednym z najwybitniejszych historyków literatury polskiej – profesorze Jacku Kolbuszewskim (1938‒2022).

Czytaj więcej