Spis wszystkich numerów

Tom 59 (2019)

Najnowszy numer „Prac Literackich” pod redakcją Marian Ursela składa się z siedmiu recenzowanych artykułów naukowych, których autorzy podejmują szerokie spektrum tematów. Tom otwiera tekst Mariana Pacholaka o listach Jana Czeczota. Grażyna Połuszejko opisuje korelacje artystyczne między Wincentym Polem a Stanisławem Moniuszką, a Elżbieta Szyngiel — debiut literacki Juliusza Słowackiego. Łukasz Piaskowski zajmuje się problematyką muzycznych nośników pamięci kulturowej w poezji Jana Lechonia, zaś Monika Mańka – sylwiczności Tajnego dziennika Mirona Białoszewskiego. Gabriela Iwińska przypomina rozważania Edwarda Stachury na temat czasu, śmierci i wieczności. Tom kończy artykuł Janusza Waligóry na temat przeszłości do przezwyciężenia w prozie autobiograficznej Magdaleny Tulli.  

Tom 58 (2018)

Tom LVIII „Prac Literackich” ma charakter publikacji pokonferencyjnej. Zawiera teksty wygłoszone podczas sympozjum „Pisarze wobec polskiego kodu kulturowego”, które odbyło się w dniach 15–16 listopada 2018 roku w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Rozważania te, skupione na postawie pisarzy wobec tego, co w kulturze narodowej istotne dla polskiej tożsamości, wpisują się w rocznicę stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości jako polonistyczny, literaturoznawczy wkład w jej uroczyste obchody.

Tom 57 (2017)

Pięćdziesiąty siódmy tom „Prac Literackich” składa się z dziesięciu artykułów, których autorzy poruszają zagadnienia związane z literaturą od osiemnastego wieku począwszy, a na współczesności skończywszy. Tom otwierają teksty na temat obrazu miasta w Sprzeczkach Jakuba Jasińskiego oraz etosu pracy lekarza w epoce oświecenia. W kręgu literatury oświeceniowej pozostają również inni autorzy — Tomasz Sajnóg kreśli różnice między męskim a kobiecym punktem widzenia w literaturze oświeceniowej, a Magda Ebert stara się rozwikłać Tajemnice zamku Udolpho w kontekście pism Jana Jakuba Rousseau. Dzięki najnowszemu tomowi „Prac Literackich” można przypomnieć sobie doskonały gatunek literacki, jakim są villelelle w wydaniu Dariusza Suski, i przekonać się, jaki obraz Oceanii można odnaleźć w literaturze popularnej. Jeden z autorów sprawdza, czy teorię wiersza można zastosować do badań wierszy z Googla, inny zaś stawia tezę, że wiersz Krzysztofa Koehlera jest parodią cytatu. Tom wieńczą artykuły o wątkach kynologicznych w poezji polskiej XX wieku oraz o współczesnym słowackim teatrze alternatywnym.

Tom 56 (2016)

Pięćdziesiąty szósty numer "Prac Literackich" pod redakcją Mariana Ursela jest zbiorem ciekawych artykułów, których autorzy poruszają różnorodne zagadnienia dotyczące zarówno literatury współczesnej, jak i nieco starszej. Przedstawiają swoje przemyślenia między innymi na temat błędnych rycerzy Juliusza Słowackiego, prób wydawniczych Cyganerii Warszawskiej, literackich wizji ogrodu księżnej Izabeli Czartoryskiej czy postaci kobiecych w twórczości Cypriana Norwida. Analizują też motywy maryjne w utworach Zygmunta Szczęsnego Felińskiego oraz motyw śmierci w tekstach Tadeusza Micińskiego i Bolesława Leśmiana, a także rolę łaciny w Wybrańcu Tomasza Manna, listy Stanisława Wyspiańskiego o katedrach francuskich, dwa apokryfy Tadeusza Różewicza w kontekście kilku wersów Księgi Jeremiasza. Zbiór uzupełniają artykuły o hipsterach w lustrze dekadentów i uwagi o związku książki artystycznej z literaturą piękną.

Tom 55 (2015)

Pięćdziesiąty piąty tom Prac Literackich otwierają dwie prace Justyny Bajdy na temat dorobku naukowego Profesora Lesława Tatarowskiego, a następujący po nich krótki tekst profesora Jana Miodka zwiera dywagacje na temat etymologii imienia i nazwiska dostojnego Jubilata. Profesor Jacek Kolbuszewski tymczasem zaprasza swojego Sąsiada z gabinetu naukowego na „wirtualną, papierową wycieczkę po Alpach”. Jako kolejny zamieszczono tu artykuł Franciszka Ziejki na temat skarbów polskiej kultury na Wyspie Św. Ludwika w Paryżu. Tekst Małgorzaty Łoboz natomiast koncentruje się na interpretacji zapomnianej książki Wilhelma Feldmana Piękna Żydówka, a Krzysztof Biliński tropi motywy biblijne we wczesnej twórczości Marii Konopnickiej. Joanna Gniady omawia wizerunek mitologicznej czarodziejki Kirke w literaturze i sztuce przełomu XIX i XX wieku, Magdalena Jonca snuje rozważania na temat Bajki o Kasi i królewiczu Lucjana Rydla, Jacek Łukasiewicz zajmuje się Oziminą Wacława Berenta, a Justyna Bajda pochyla się nad zagadnieniem bilingwizmu młodopolskich poetów, skupiając się na twórczości Wincentego Koraba Brzozowskiego. Następnie Tadeusz Linkner przedstawia wojenne reportaże Tadeusza Micińskiego z roku 1917, Bogdan Mazan pisze o niedawnej książce znanego poety, eseisty i dramaturga Andrzeja Stasiuka pt. Wschód, a Dorota Heck — której artykuł zamyka tom — przygląda się nowemu historyzmowi jako mnogiej, zróżnicowanej teorii, koncentrując się na znaczeniu niejednoznacznych kontekstów politycznych i społecznych dla zrozumienia i interpretacji tekstów literackich.

Tom 54 (2014)

„Prace Literackie” 54 pod redakcją Mariana Ursela zawierają dziewięć artykułów, których autorzy poruszają różnorodne zagadnienia dotyczące literatury współczesnej, ale sięgają też po literaturę starszą. Zawarte w tomie teksty podejmują między innymi zagadnienie motywu seryjnego zabójcy w najnowszej europejskiej literaturze kryminalnej czy realizacji podmiotu homoseksualnego w wybranych tekstach współczesnej kultury wampirycznej. Różnorodność tematyczna stanowi o oryginalności tomu.

Tom 53 (2013)

„Prace Literackie” 53 są zbiorem ciekawych artykułów, których autorzy poruszają różnorodne zagadnienia dotyczące literatury współczesnej, ale sięgają też po literaturę starszą. Przedstawiają swoje przemyślenia między innymi na temat frenetycznej wrażliwości w utworach XVIII i XIX wieku, metafizyki poezji Leśmiana czy twórczości prozaików pokolenia 1956 roku. Zajmują się również motywami ornitologicznymi w poezji Poświatowskiej oraz symboliką zwierzęcą w utworach Słowackiego. Tom zamykają cztery teksty poświęcone prof. B. Zakrzewskiemu.

Tom 52 (2012)

„Prace Literackie” 52 pod redakcją Mariana Ursela zawierają dziesięć artykułów poruszających zagadnienia dotyczące literatury współczesnej, choć sięgają także do problematyki związanej z polskim romantyzmem. Różnorodność tematyczna stanowi o oryginalności tomu. Autorzy dotykają zagadnień współczesnego odbioru dzieła literackiego w aspekcie kontekstów historycznych, skłaniają się ku śmiałym próbom interpretacyjnym i rozszerzeniu perspektyw badawczych.

Tom 51 (2011)

Pięćdziesiąty pierwszy numer „Prac Literackich” zawiera opracowania dotyczące m.in. topiki w epitaliamach Wacława Potockiego, wizerunków Augusta II Mocnego w literaturze i sztuce, przedstawień Kozaków w oczach pamiętnikarzy-żołnierzy początku XIX wieku, marksizmu w rozumieniu Czesława Miłosza, literackich kontekstów w cyklu powieści kryminalnych o komisarzu Montalbano Andrei Camilleriego, a także teksty o pojmowaniu ojczyzny i patriotyzmu przez Słowackiego i Norwida, o nieznanych matrycach papieskich podróży oraz artykuły inspirowane Wysokim Zamkiem Stanisława Lema, Frankensteinem Mary Shelley czy opowieść o “żywocie zaczarowanym” twórców uwertury dla paryskiej bohemy. Wydanie książki dofinansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Tom 50 (2010)

Spektrum tematów poruszanych w najnowszym tomie „Prac Literackich” jest dość szerokie: autorzy publikowanych artykułów świeżym okiem spojrzeli na znane utwory i zaproponowali oryginalne interpretacje – m.in. Sonetów krymskich Mickiewicza czy Ogrodu, ale nie plewionego Potockiego. Znaleźć tu można także analizę języka poetyckiego Marcina Świetlickiego, rozważania o kwestii sprawiedliwości w wybranych utworach kryminalnych i biobibliografię prof. Andrzeja Litworni.

Tom 49 (2009)

Przypadająca na 2009 rok dwusetna rocznica urodzin Juliusza Słowackiego stała się impulsem do refleksji nad recepcją jego twórczości poetyckiej oraz jej obecnością we współczesnych zjawiskach kulturowych. Tom XLIX Prac Literackich poświęcony jest właśnie Słowackiemu. Zawiera opracowania dotyczące m.in. wpływów twórczości Chateaubrianda na poezję Słowackiego, modeli miłości w Marii Stuart, martyrologii dziecięcych czytelników w Godzinie myśli, genezyjskiej wizji odrodzenia Polski na podstawie analizy wiersza Kiedy Polacy prawdziwie powstaną..., a także teksty o inspiracjach komediowych w twórczości Poety, o Jego kawalerskim życiu, perspektywach badań nad ironią u Słowackiego, o opiniach Wincentego Pola czy Henryka Sienkiewicza o Poecie czy wreszcie o miejscu Słowackiego w teorii dramatu drugiej połowy XIX wieku. Książka jest adresowana do literaturoznawców, teatrologów, historyków literatury, a także do czytelników, którzy chcą dowiedzieć się czegoś więcej o Juliuszu Słowackim.

Tom 48 (2008)

„Prace Literackie” są recenzowanym czasopismem naukowym – znanym nie tylko w Polsce – wydawanym przez Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukazują się od grudnia 1956 r. Założone zostały przez prof. Tadeusza Mikulskiego, następnie były redagowane przez prof. Bogdana Zakrzewskiego, później prof. Lesława Tatarowskiego i od 1999 r. przez prof. Mariana Ursela. „Prace Literackie” są czasopismem o profilu literaturoznawczym uwzględniającym szerokie konteksty interpretacyjne literatury polskiej, zarówno te intertekstualne i teoretyczne, jak i wpisujące się w proces historycznoliteracki. Na łamach pisma publikowali i publikują swe rozprawy badacze starszego pokolenia o znanych nazwiskach, jak i młodsi, a także debiutujący naukowo poloniści, doktoranci.

Tom 47 (2007)

Pięćdziesiąty siódmy tom „Prac Literackich” składa się z dziesięciu artykułów, których autorzy poruszają zagadnienia związane z literaturą od osiemnastego wieku począwszy, a na współczesności skończywszy. Tom otwierają teksty na temat obrazu miasta w Sprzeczkach Jakuba Jasińskiego oraz etosu pracy lekarza w epoce oświecenia. W kręgu literatury oświeceniowej pozostają również inni autorzy — Tomasz Sajnóg kreśli różnice między męskim a kobiecym punktem widzenia w literaturze oświeceniowej, a Magda Ebert stara się rozwikłać Tajemnice zamku Udolpho w kontekście pism Jana Jakuba Rousseau. Dzięki najnowszemu tomowi „Prac Literackich” można przypomnieć sobie doskonały gatunek literacki, jakim są villelelle w wydaniu Dariusza Suski, i przekonać się, jaki obraz Oceanii można odnaleźć w literaturze popularnej. Jeden z autorów sprawdza, czy teorię wiersza można zastosować do badań wierszy z Googla, inny zaś stawia tezę, że wiersz Krzysztofa Koehlera jest parodią cytatu. Tom wieńczą artykuły o wątkach kynologicznych w poezji polskiej XX wieku oraz o współczesnym słowackim teatrze alternatywnym.