Otwarty dostęp i prawa autorskie

„Prace Literackie” są czasopismem publikowanym w otwartym dostępie. Wydawca zapewnia bezpłatny dostęp do pełnych treści każdego numeru, bez opóźnień i bez barier technicznych, w tym bez konieczności logowania się.

Od 2015 r. Autorzy zachowują prawa majątkowe do swoich artykułów (© Autor) i udzielają Wydawcy niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na publikację artykułu.

Od 2023 r. artykuły są publikowane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Treść licencji jest dostępna pod adresem https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl.

Licencja Creative Commons 

Licencja ta pozwala na kopiowanie, rozpowszechnianie i adaptowanie opublikowanych treści pod warunkiem oznaczenia autorstwa. Utwór należy odpowiednio oznaczyć, podać link do licencji i wskazać jeśli zostały dokonane w nim zmiany.

Repozytoria i archiwizacja

Redakcja czasopisma „Prace Literackie” zezwala autorom archiwizować swoje teksty w wersji preprint, postprint oraz ostatecznej wersji opublikowanej w czasopiśmie, pod warunkiem wskazania pisma „Prace Literackie” jako miejsca pierwotnej publikacji tekstu.

Czasopismo jest archiwizowane w Bibliotece Narodowej, zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej.

Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydawnictwo „Szermierz”
ISSN: 0079-4767
10.19195/0079-4767
Licencja

Kontakt do redakcji

Redakcja „Prac Literackich”
pl. Nankiera 15b
50−140 Wrocław


Redaktor naczelny: prof. dr hab. Małgorzata Łoboz
e-mail: malgorzata.loboz@uwr.edu.pl
Sekretarz redakcji: dr Olga Taranek-Wolańska
e-mail: olga.taranek-wolanska@uwr.edu.pl

Indeksacja

  • EBSCO
  • Erih Plus
  • Cambridge Scientific Abstracts (CSA, ProQuest)
  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)